Khởi động đợt hoạt động 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tham gia hưởng ứng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; kỷ niệm 70 năm N</strong><strong>g&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2020) với nhiều nội dung thiết thực, &yacute; nghĩa.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghi thức rước đuốc truyền thống </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32841/hs.jpg" style="height:337px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau Lễ ph&aacute;t động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đo&agrave;n rước đuốc của Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố dẫn đầu l&agrave; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Nguyễn Việt Quế Sơn đ&atilde; c&ugrave;ng chạy diễu h&agrave;nh về trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n,&nbsp; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua chặng đường 4km, đo&agrave;n rước đuốc về tới trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thắp l&ecirc;n ngọn lửa tại đ&acirc;y, chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho Lễ ph&aacute;t động đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n (09/01/1950 &ndash; 09/01/2020) v&agrave; kh&aacute;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định &ndash; Chợ Lớn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32841/Tieu%20vy.jpg" style="height:325px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;<strong> </strong>l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do đi&ecirc;u khắc gia L&acirc;m Quang Nới thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng, gồm một khối tượng với 3 cụm tượng th&agrave;nh phần ch&iacute;nh, thể hiện sinh động, s&ocirc;i nổi c&aacute;c hoạt động học tập, xung k&iacute;ch v&agrave; xuống đường đấu tranh của học sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n trong những năm kh&oacute;i lửa.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32841/A1.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bức ph&ugrave; đi&ecirc;u c&ocirc;ng tr&igrave;nh được l&agrave;m bằng chất liệu composite phủ m&agrave;u đồng c&oacute; chiều cao 1,55m, d&agrave;i 3m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm đặc biệt của c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; khoảng kh&ocirc;ng ở giữa 3 cụm tượng được c&aacute;ch điệu th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh 3 con người, ngụ &yacute; để c&oacute; được điều kiện đấu tranh c&ocirc;ng khai trong sinh vi&ecirc;n l&uacute;c bấy giờ th&igrave; lu&ocirc;n c&oacute; sự &acirc;m thầm ủng hộ từ thầy c&ocirc;, người lao động v&agrave; sinh vi&ecirc;n của nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32841/A2.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:375px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng của khối tượng l&agrave; biểu tượng chim bồ c&acirc;u với đ&ocirc;i c&aacute;nh dang rộng thể hiện mong muốn h&ograve;a b&igrave;nh lu&ocirc;n ở trong t&acirc;m tr&iacute; mỗi người. Một b&ecirc;n c&aacute;nh chim l&agrave; h&igrave;nh ảnh l&aacute; cờ Tổ quốc, một b&ecirc;n l&agrave; biểu tượng khoa học tự nhi&ecirc;n khắc họa r&otilde; n&eacute;t tinh thần của c&aacute;c thế hệ giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường lu&ocirc;n hướng về Tổ quốc v&agrave; kh&aacute;t vọng l&agrave;m gi&agrave;u tri thức khoa học để vươn cao vươn xa hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh do đi&ecirc;u khắc gia L&acirc;m Quang Nới thiết kế, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng. &ETH;&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thứ 2 trong chuỗi 6 c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;địa chỉ đỏ&rdquo; gắn liền với phong tr&agrave;o đấu tranh của HSSV những năm th&aacute;ng chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ.C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y được đặt tại khu vực từng l&agrave; nơi diễn ra nhiều hoạt động của sinh vi&ecirc;n Khoa học &ETH;ại Học &ETH;ường trong qu&aacute; tr&igrave;nh tranh đấu, v&agrave; l&agrave; nơi ghi dấu th&agrave;nh lập Chi bộ Sinh vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của S&agrave;i G&ograve;n - Gia &ETH;ịnh. Kh&ocirc;ng gian truyền thống n&agrave;y gồm một khối tượng với 3 cụm tượng th&agrave;nh phần ch&iacute;nh, thể hiện sinh động, s&ocirc;i nổi c&aacute;c hoạt động học tập, xung k&iacute;ch v&agrave; xuống đường đấu tranh của HSSV S&agrave;i G&ograve;n trong những năm kh&oacute;i lửa.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi kh&aacute;nh th&agrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh sẽ hoạt động theo hướng mở, g&oacute;p phần phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống cho học sinh, sinh vi&ecirc;n; giới thiệu đến c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc về lịch sử d&acirc;n tộc; tổ chức sinh hoạt truyền thống; tổ chức kết nạp Đảng - Đo&agrave;n - Hội; tổ chức gặp gỡ giữa c&aacute;c thế hệ cựu sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều tuyến hoạt động thiết thực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố sẽ triển khai nhiều tuyến hoạt động &yacute; nghĩa như Tổ chức hội thi trực tuyến t&igrave;m hiểu truyền thống 70 năm học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; truyền thống Hội sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n trang cộng đồng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;; H&agrave;nh tr&igrave;nh xe đạp t&igrave;m hiểu c&aacute;c địa chỉ đỏ tại Th&agrave;nh phố gắn với truyền thống đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;; Ph&aacute;t động mỗi học sinh, sinh vi&ecirc;n l&agrave;m 1 việc tốt; Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp 1 trung t&acirc;m học tập cộng đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; ra mắt ấn phẩm điện tử bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32841/n.JPG" style="height:372px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Nguyễn Việt Quế Sơn&nbsp;cho biết, đợt hoạt động cao điểm sẽ được diễn ra từ đ&acirc;y đến th&aacute;ng 01/2020 với c&aacute;c nội dung hoạt động được thiết kế theo ba nh&oacute;m ch&iacute;nh:&nbsp;Một l&agrave; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; Hai l&agrave; c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường cho học sinh, sinh vi&ecirc;n học tập, r&egrave;n luyện; Ba l&agrave; việc mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động cần được thực hiện s&aacute;ng tạo, thiết thực, hiệu quả từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, tạo được điểm nhấn, thể hiện được &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố hướng đến kỷ niệm 45 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước 130 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM S&Aacute;NG &ndash; XU&Acirc;N VĨNH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;