Tuổi trẻ Đại học Sư phạm sắt son niềm tin với Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 29/9, tuổi trẻ Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố&nbsp;s&ocirc;i nổi với c&aacute;c hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; 70 năm ng&agrave;y Truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/10950 - 09/01/2020).</span></span></strong></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2705.JPG" style="width:100%" /></span></span></strong></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự đồng &yacute; của Đảng uỷ trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n cho quần ch&uacute;ng <strong>Nguyễn L&ecirc; Ngọc Huyền</strong> v&agrave; quần ch&uacute;ng <strong>Nguyễn Trọng Hiệp</strong> đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2612.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n vinh dự được đ&oacute;n tiếp&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh uỷ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Tiến C&ocirc;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng uỷ, Trưởng ph&ograve;ng KHCN&amp;MT-TCKH Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh - Đảng uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Phạm Thị Đ&agrave;o - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 3 Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; C&ugrave;ng với sự chứng kiến của hơn 120 đồng ch&iacute; l&agrave; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Trường, Thường trực Đo&agrave;n - Hội cơ sở, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khoa Gi&aacute;o dục Đặc biệt v&agrave; Khoa học Gi&aacute;o dục.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2626.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2635.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 lời thề sắt son của 02 đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ vang l&ecirc;n tại nơi m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 109 năm (1911 - 2019) ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn &Aacute;i Quốc đ&atilde; bước l&ecirc;n con t&agrave;u Đ&ocirc; đốc Latouche-Tr&eacute;ville l&ecirc;n đường sang Ph&aacute;p như l&agrave; lời nhắc nhớ v&agrave;o t&acirc;m khảm của những người trẻ n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HCMUE n&oacute;i ri&ecirc;ng phải tiếp tục cống hiến, r&egrave;n luyện, s&aacute;ng tạo v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2665.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2686.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2695.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, tại cơ sở ch&iacute;nh của Trường cũng diễn ra Chương tr&igrave;nh biểu diễn tr&iacute;ch đoạn cải lương &ldquo;B&aacute;c ơi&rdquo; đến từ C&acirc;u lạc bộ Văn ho&aacute; Nghệ thuật v&agrave; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/20190929_095431.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&iacute;ch đoạn cải lương khắc hoạ về h&igrave;nh ảnh chiến khu trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến. Trong t&igrave;nh cảnh chiến tranh khốc liệt, cam go, đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ nhận một hung tin Hồ Chủ tịch đ&atilde; ra đi vĩnh viễn. T&acirc;m trạng rối bời, tiếc thương v&ocirc; hạn, nhưng đồng b&agrave;o, chiến sĩ ta biến đau thương th&agrave;nh sức mạnh, tiếp tục chiến đấu anh dũng, quyết gi&agrave;nh chiến thắng về ph&iacute;a ta.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2743.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/20190929_084629.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;