Chung tay vì quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 8 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đ&atilde; được diễn ra, 162 đại biểu đại diện cho 94.989 hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 8 về tham dự đại hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A1.JPG" style="height:333px; width:500px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quang cảnh Đại hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&iacute;ch cực hỗ trợ thanh ni&ecirc;n lập nghiệp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ qua, với khẩu hiệu: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, xung k&iacute;ch, x&acirc;y dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; nỗ lực đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n, tập trung khai th&aacute;c c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội hỗ trợ thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; đưa hoạt động t&igrave;nh nguyện đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, thể hiện tốt vai tr&ograve; người bạn đồng h&agrave;nh của Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ thanh ni&ecirc;n địa phương lập nghiệp của Hội LHTN Việt Nam Quận 8 gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng. Theo đ&oacute;, Uỷ ban Hội Quận 8 thường xuy&ecirc;n phối hợp với c&aacute;c đơn vị như: Trung t&acirc;m Hướng nghiệp, Đ&agrave;o tạo nghề v&agrave; Giới thiệu việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố; Trung t&acirc;m Khởi nghiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ph&ograve;ng Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Quận 8, Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch X&atilde; hội Quận 8&hellip; để giới thiệu, t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m, hướng nghiệp, hỗ trợ vay vốn, gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; cho ra mắt Văn ph&ograve;ng tư vấn vay vốn v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n quận 8. Văn ph&ograve;ng đặt tại trụ sở cơ quan Quận Đo&agrave;n Quận 8 (Số 11 &ndash; 13 đường Dương Bạch Mai, phường 5, quận 8). Văn ph&ograve;ng l&agrave; cầu nối xử l&yacute;, cung cấp th&ocirc;ng tin, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu giữa một b&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trong v&agrave; ngo&agrave;i quận c&oacute; nhu cầu tuyển dụng lao động với một b&ecirc;n l&agrave; thanh ni&ecirc;n, người lao động c&oacute; nhu cầu về việc l&agrave;m.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A2.JPG" style="height:346px; width:500px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A2.JPG" style="height:346px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực của m&igrave;nh, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; giới thiệu việc l&agrave;m cho 10.229 lượt thanh ni&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 3.217 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m ổn định; hỗ trợ cho 3.154 thanh ni&ecirc;n vay vốn, với tổng số tiền 31,66 tỷ đồng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ 11 phương tiện sinh kế cho 11 bạn thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng số tiền l&agrave; 79 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sẽ c&oacute; 40 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường được &ldquo;x&oacute;a sổ&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 cũng đ&atilde; đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n (Nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024). Trong đ&oacute;, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đưa ra đề &aacute;n &ldquo;Giải quyết 40 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, đảm bảo m&ocirc;i trường tại c&aacute;c tuyến rạch v&agrave; chuyển h&oacute;a 10 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường th&agrave;nh vườn hoa, vườn rau, khu vui chơi thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua đề &aacute;n n&agrave;y, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 mong muốn g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch đ&aacute;p ứng đời sống của con người; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức cho người d&acirc;n trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng d&acirc;n cư, từng bước thực hiện x&atilde; hội h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường theo chủ trương của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh mong muốn Hội LHTN Việt Nam Quận 8 tiếp tục ph&aacute;t huy sức mạnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, t&agrave;i năng của thanh ni&ecirc;n để triển khai v&agrave; thực hiện tốt hơn nữa phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n cũng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 sẽ đứng trước nhiều th&aacute;ch thức v&agrave; cơ hội đan xen, điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi tổ chức Hội từ cấp quận đến cơ sở cần phải tập trung nghi&ecirc;n cứu, c&aacute;c giải ph&aacute;p để thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập nghiệp; truyền cảm hứng, niềm say m&ecirc; s&aacute;ng tạo cho thanh ni&ecirc;n trong học tập v&agrave; lao động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A3.JPG" style="height:330px; width:500px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A3.JPG" style="height:330px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương bầu ra 31 đồng ch&iacute; trở th&agrave;nh Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;