Giới trẻ với đờn ca tài tử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&quot;Đờn ca t&agrave;i tử tồn tại song h&agrave;nh với từng bước đi của lịch sử của d&acirc;n tộc. Mỗi lời ca tiếng đ&agrave;n đều chất chứa một c&acirc;u chuyện kh&aacute;c nhau v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị thiết thực đối với cuộc sống. Vấn đề l&agrave; cần phải quảng b&aacute; l&agrave;m sao cho giới trẻ hiểu biết, y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tiến tới bảo tồn loại h&igrave;nh di sản văn h&oacute;a n&agrave;y&quot;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n - </span><span style="font-family:arial">nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu về văn h&oacute;a Nam Bộ </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; chia sẻ với c&aacute;c bạn trẻ tại&nbsp;buổi tọa đ&agrave;m &quot;Nghệ thuật &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc với giới trẻ v&agrave; biểu diễn một số loại h&igrave;nh di sản văn h&oacute;a phi vật thể đại diện của nh&acirc;n loại&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32737/c96c6d476f54880ad145.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n (giữa) ph&aacute;t biểu tại&nbsp;buổi tọa đ&agrave;m</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi tọa đ&agrave;m mang đến th&ocirc;ng điệp hết sức &yacute; nghĩa v&igrave; đ&atilde; giới thiệu đến tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&aacute;c loại h&igrave;nh di sản văn h&oacute;a phi vật thể đại diện của nh&acirc;n loại. Qua đ&oacute;, giới trẻ được dịp hiểu biết nhiều hơn v&agrave; th&ecirc;m y&ecirc;u loại h&igrave;nh nghệ thuật d&acirc;n tộc độc đ&aacute;o trong bối cảnh hội nhập như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi tọa đ&agrave;m, Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu - Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n đ&atilde; mang đến những g&oacute;c nh&igrave;n mới, hướng tiếp cận mới về nguồn gốc của &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc cho c&aacute;c bạn trẻ th&ocirc;ng qua phần b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề: &quot;Nghệ thuật &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc với giới trẻ&quot;. Đặc biệt trong phần n&agrave;y, Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n đ&atilde; chia sẻ với giới trẻ nhiều kiến thức hay v&agrave; s&acirc;u rộng về Đờn ca t&agrave;i tử - một loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc đặc sắc của V&ugrave;ng đất Nam bộ xưa v&agrave; nay. Nhận thấy sự khan hiếm về số lượng người nghe cũng như sự quan t&acirc;m của người trẻ ở loại h&igrave;nh nghệ thuật n&agrave;y, Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n đ&atilde; lồng gh&eacute;p v&agrave;o phần b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c tiết mục Đờn ca t&agrave;i tử vừa để giới trẻ kh&ocirc;ng bị nh&agrave;m ch&aacute;n vừa l&agrave;m cho tọa đ&agrave;m trở n&ecirc;n sinh động v&agrave; gần gũi hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32737/48c03aec3affdda184ee.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c tiết mục Đờn ca t&agrave;i tử, giới trẻ c&oacute; dịp được nghe v&agrave; &ocirc;n lại những giai điệu, tiết tấu đ&uacute;ng với t&ecirc;n gọi &quot;vang b&oacute;ng thời đại&quot; của loại h&igrave;nh nghệ thuật n&agrave;y như: Tứ đại qu&aacute;n (nhịp 4), Tr&iacute;ch lớp của đoạn Nam Xu&acirc;n v&agrave; Nam Đảo mang t&ecirc;n Non s&ocirc;ng thanh b&igrave;nh, T&igrave;nh anh b&aacute;n chiếu, Dạ cổ Ho&agrave;i Lang, Đ&ecirc;m mưa nhớ mẹ, ...qua phần biểu diễn của c&aacute;c nghệ sĩ đ&atilde; hết l&ograve;ng nguyện đem lời ca tiếng h&aacute;t của m&igrave;nh l&agrave;m gi&agrave;u đẹp th&ecirc;m cho một loại h&igrave;nh nghệ thuật độc đ&aacute;o của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi ca kh&uacute;c lu&ocirc;n mang trong m&igrave;nh một chiếc hồn rất ri&ecirc;ng, nhưng c&aacute;i chung nhất l&agrave; đều mang hơi thở v&agrave; nhịp điệu của cuộc sống nơi n&oacute; được sinh ra. Đờn ca t&agrave;i tử c&oacute; mặt tr&ecirc;n V&ugrave;ng đất Nam Bộ từ khi khai hoang mở đất v&agrave; ngấm s&acirc;u v&agrave;o t&acirc;m thức của con người nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ bằng những l&agrave;n điệu d&acirc;n ca hay những c&acirc;u h&ograve; m&agrave; c&ograve;n bằng những tiếng đ&agrave;n chỉ cần nghe qua đ&atilde; thấy xua tan mệt nhọc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t người trẻ c&oacute; xu hướng quay lưng với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, nhưng ở đ&acirc;u đ&oacute; vẫn c&ograve;n những t&acirc;m hồn am hiểu v&agrave; chịu động l&ograve;ng v&igrave; loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc n&agrave;y. V&agrave; c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải người trẻ đang quay lưng với Cải lương hay Đờn ca t&agrave;i từ m&agrave; do họ chưa được nghe nhiều, hiểu nhiều về &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của loại h&igrave;nh n&agrave;y. N&ecirc;n nhiệm vụ của những nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ biểu diễn phải l&agrave;m sao đưa được phần hồn của nền &acirc;m nhạc n&agrave;y đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng, x&oacute;a bỏ khoảng c&aacute;ch giữa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc với giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đờn ca t&agrave;i tử tồn tại song h&agrave;nh với từng bước đi của lịch sử của d&acirc;n tộc. Mỗi lời ca tiếng đ&agrave;n đều chất chứa một c&acirc;u chuyện kh&aacute;c nhau v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị thiết thực đối với cuộc sống. Vấn đề l&agrave; cần phải quảng b&aacute; l&agrave;m sao cho giới trẻ hiểu biết- y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tiến tới bảo tồn loại h&igrave;nh di sản văn h&oacute;a n&agrave;y. Minh chứng nhiều b&agrave;i h&aacute;t vừa rồi cho thấy đ&atilde; c&oacute; biết bao t&igrave;nh cảm mặn nồng, biết bao thăng trầm v&agrave; biến cố trong cuộc sống được c&aacute;c nghệ sĩ ti&ecirc;n phong mang đi phổ th&agrave;nh lời ca v&agrave; biểu diễn tr&ecirc;n c&aacute;c loại nhạc cụ như: Đ&agrave;n Guita, Đ&agrave;n Violin, ... vẫn lu&ocirc;n sống m&atilde;i trong l&ograve;ng bao thế hệ cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay&quot; Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu - Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32737/a39b73767365943bcd74.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối buổi tọa đ&agrave;m, giới trẻ c&oacute; cơ hội b&agrave;y tỏ nguyện vọng v&agrave; suy nghĩ của bản th&acirc;n về loại h&igrave;nh nghệ thuật &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc c&ugrave;ng Tiến sĩ Mai Mỹ Duy&ecirc;n, đồng ch&iacute;&nbsp;Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ v&agrave; Nhạc sĩ, Thạc sĩ Huỳnh Khải -Trưởng khoa &Acirc;m nhạc tại Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Tr&iacute; (Sinh vi&ecirc;n lớp cao học Trường ĐH Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ, giới trẻ ng&agrave;y nay &iacute;t c&oacute; cơ hội được tiếp x&uacute;c với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&igrave; chưa c&oacute; một phương tiện hay điều kiện n&agrave;o gi&uacute;p c&aacute;c bạn được gần gũi v&agrave; nghe loại h&igrave;nh n&agrave;y thường xuy&ecirc;n. Tr&ecirc;n thực tế, 1 số trường c&oacute; m&ocirc;n học li&ecirc;n quan loại h&igrave;nh n&agrave;y nhưng chỉ 1 v&agrave;i tiết học th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để giới trẻ l&agrave;m quen, am hiểu, y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tiến tới bảo tồn loại h&igrave;nh n&agrave;y. Hi vọng sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cơ hội&nbsp;để c&aacute;c bạn trẻ được tiếp x&uacute;c v&agrave; hiểu hơn về loại h&igrave;nh nghệ thuật đặc sắc n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH NG&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;