Mỗi học sinh hãy nỗ lực để trở thành một Cháu ngoan Bác Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Mỗi học sinh h&atilde;y nỗ lực để trở th&agrave;nh một Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ bằng những việc l&agrave;m thiết thực&rdquo;</em>&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh Phan Thị Thanh Phương chia sẻ&nbsp;với&nbsp;c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố&nbsp;tại Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 &ndash; 2019, triển khai kế hoạch năm học 2019 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/05/19/1558203916_h1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em đội vi&ecirc;n h&agrave;o hứng t&igrave;m hiểu m&aacute;y rửa s&aacute;ch​ tại&nbsp;thư viện &quot;Truyền cảm hứng&quot; trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Dấu ấn c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm học 2018 &ndash; 2019</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học 2018 &ndash; 2019, Hội đồng đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai một số hoạt động nổi bật như Ng&agrave;y hội &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Em y&ecirc;u l&agrave;n điệu d&acirc;n ca&rdquo;; H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo;; Hội thi trực tuyến &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học; Ng&agrave;y hội Tiếng Anh d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố; Ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố vui đọc s&aacute;ch; Hoạt đ&ocirc;̣ng h&ocirc;̣i thu phong trào K&ecirc;́ hoạch nhỏ v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non; phong trào Nụ cười H&ocirc;̀ng &ldquo;C&ugrave;ng bạn đến trường&rdquo;, &ldquo;C&ugrave;ng bạn vui tết&rdquo;, &ldquo;V&igrave; trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn; hoạt động &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;; Phong tr&agrave;o &ldquo;N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&rdquo;&hellip;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Trẻ em th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức kỳ họp với chủ đề &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường, chủ đề &quot;Giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_4978.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố b&agrave;n giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trong giai đoạn hiện nay&quot;​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;. Đại hội đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 350 gương điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đại diện cho hơn 600.000 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố&hellip; Một trong năm học vừa qua, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đăng cai tổ chức Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute;, học giỏi to&agrave;n quốc lần III </span>l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của c&aacute;c em thiếu nhi đến từ mọi miền Tổ quốc hội tụ về Th&agrave;nh phố B&aacute;c để lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm học vừa qua, 13 đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội được tuy&ecirc;n dương danh hiệu&nbsp;&quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, 31 đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam;&nbsp;10 đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội được c&ocirc;ng nhận Huấn luyện vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c Đội cấp 1 Trung ương, 25 Phụ tr&aacute;ch Đội được c&ocirc;ng nhận Huấn luyện vi&ecirc;n C&ocirc;ng t&aacute;c Đội bậc 1 cấp Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32734/2%20(3).jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều c&aacute;ch l&agrave;m&nbsp;hay trong năm học vừa qua đ&atilde; được tr&igrave;nh tại hội nghị như: Giải ph&aacute;p triển khai thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 9 trong năm học 2018 - 2019; Giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ phụ tr&aacute;ch chi th&ocirc;ng qua chuỗi chương tr&igrave;nh tập huấn chuy&ecirc;n đề tại Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 4&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đo&agrave;n kết, chăm ngoan&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; chủ để c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&nbsp;năm học 2019 - 2020.&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học mới, Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tiếp tục tập trung tổ chức hiệu quả c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử của Th&agrave;nh phố, đất nước, truyền thống Đo&agrave;n - Đội; tập trung đổi mới phương thức thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; gắn với chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục mới, tập trung tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội hỗ trợ học sinh đạt được c&aacute;c phẩm chất v&agrave; năng lực theo lực theo y&ecirc;u cầu; triển khai đồng bộ chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n, n&acirc;ng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội v&agrave; phụ tr&aacute;ch, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em đặc biệt l&agrave; thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thiếu nhi bị x&acirc;m hại bạo lực&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32734/1%20(4).JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o Thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm học 2019 - 2020, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh:<em> &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nghi&ecirc;n cứu, phối hợp với c&aacute;c ban ng&agrave;nh li&ecirc;n quan để tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm, s&aacute;ng tạo trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh; ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật&nbsp;v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho phụ huynh v&agrave; trẻ em về Luật Trẻ em. Đặc biệt, Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố sẽ đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị x&acirc;m hại, bạo h&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TH&Uacute;Y NHI -&nbsp; NGỌC HUỲNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;