Hội viên, thanh niên Phú Nhuận góp sức trẻ vì quận nhà phát triển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 16/8 vừa qua tại Hội trường Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a Quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận Ph&uacute; Nhuận lần VI nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;nm&nbsp;Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, anh Trịnh Xu&acirc;n Thiều &ndash; B&iacute; thư Quận ủy,&nbsp;Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n quận, anh Huỳnh Đăng Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy, chị Nguyễn Thị &Aacute;nh Nguyệt &ndash; UV.BTV,&nbsp;Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, l&atilde;nh đạo 15 phường, c&aacute;c anh chị Thường trực Hội quận qua c&aacute;c thời kỳ, Thường trực Hội c&aacute;c đơn vị trong Cụm thi đua số 2 v&agrave; c&aacute;c đơn vị kết nghĩa, đơn vị đồng h&agrave;nh. Đại hội triệu tập 158 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 hội vi&ecirc;n của quận nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội l&agrave; dịp để Hội LHTN Việt Nam quận nh&igrave;n lại c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của quận nh&agrave; trong nhiệm kỳ vừa qua, triển khai thiết thực v&agrave; hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay s&aacute;ng tạo cụ thể như: m&ocirc; h&igrave;nh hội thi &ldquo;c&aacute;n bộ Hội thanh vận giỏi&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin, giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n khuyết tật &ldquo;Sống như những đo&aacute; hoa, toả s&aacute;ng giữa đời thường&rdquo;, giải ph&aacute;p tập hợp thanh ni&ecirc;n qua c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m sở th&iacute;ch, giải ph&aacute;p chăm lo cho thanh ni&ecirc;n trong diện hộ ngh&egrave;o ph&aacute;t triển kinh tế qua hoạt động &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn vượt chuẩn ngh&egrave;o&rdquo;&hellip;đ&atilde; nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao uy t&iacute;n của tổ chức Hội đối với nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Hội thi Cán bộ Hội - Thanh vận giỏi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32719/Hoi thi Can bo Hoi Thanh van gioi (2).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Hội thi &quot;C&aacute;n bộ Hội - Thanh vận giỏi&quot;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Tuyên dương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu &quot;Sống như những đóa hoa - Tỏa sáng giữa đời thường&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32719/Tuyen duong Nguoi khuyet tat tieu bieu (3).jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n khuyết tật ti&ecirc;u biểu &quot;Sống như những đ&oacute;a hoa - Tỏa s&aacute;ng giữa đời thường&quot;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">To&agrave;n nhiệm kỳ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 224 gương cấp quận v&agrave; 1.245 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Ph&uacute; Nhuận sống đẹp sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo; cấp cơ sở; Giới thiệu việc l&agrave;m cho 4.314 thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua 04 ng&agrave;y hội giới thiệu việc l&agrave;m v&agrave; th&ocirc;ng qua c&aacute;c Chi hội khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n, trong đ&oacute; c&oacute; 3.189 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m ổn định; Gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n tiếp cận c&aacute;c nguồn vốn vay tr&ecirc;n địa b&agrave;n với số tiền l&agrave; 16,286 tỷ đồng, trong đ&oacute; c&oacute; 14 dự &aacute;n từ quỹ hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp; Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 38.127 lượt thanh ni&ecirc;n, học sinh tham gia; Ph&aacute;t triển mới 4.049 hội vi&ecirc;n; Tuy&ecirc;n dương 48 chi hội, c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m sở th&iacute;ch đạt danh hiệu chi hội vững tiến, đội nh&oacute;m mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng của nhiệm kỳ V (2014 &ndash; 2019), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận lần VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; thảo luận những giải ph&aacute;p nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, x&aacute;c lập hệ thống chỉ ti&ecirc;u v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n <strong><em>&ldquo;X&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp s&aacute;ng tạo cho thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em></strong>, đề ra khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới l&agrave; <strong><em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, s&aacute;ng tạo, khởi nghiệp, x&acirc;y dựng Quận Ph&uacute; Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</em></strong>. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch, kết quả 100% đại biểu thống nhất anh Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ VI (2019 &ndash; 2024) với 35 th&agrave;nh vi&ecirc;n, Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Hội nhiệm kỳ VI cũng đ&atilde; hiệp thương c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch gồm anh Trần Thanh Tr&iacute;, chị Huỳnh Anh Phương Thảo, chị Ng&ocirc; Hải Yến v&agrave; Ủy vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra l&agrave; chị Nguyễn Thị Diễm Ph&uacute;c. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 gồm 06 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đại biểu dự khuyết. 35 anh chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ VI v&agrave; đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; ra mắt v&agrave; nhận nhiệm vụ tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Lãnh đạo Thành phố và Quận trao hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Phú Nhuận nhiệm kỳ VI (2019 - 2024)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32719/Uy ban Hoi nhiem VI ra mat Dai hoi.JPG" style="height:334px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; Quận trao hoa ch&uacute;c mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ VI (2019 - 2024)</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;