Sống xanh và tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhắc đến sống xanh, ch&uacute;ng ta thường nghĩ đến những sinh hoạt đời thường hướng đến mục ti&ecirc;u sống th&acirc;n thiện v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip; V&agrave; xu hướng sống đẹp như thế đ&atilde; được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lan tỏa trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/1-tuyen%20truyen%20bao%20ve%20moi%20truong.jpg" style="height:363px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ĐH Kinh tế hướng dẫn c&aacute;ch sống xanh cho thiếu nhi.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">162 tuy&ecirc;́n hẻm văn minh - sạch đẹp - an toàn, 39 chung cư văn minh - sạch đẹp - an toàn, 50 trạm dừng, nh&agrave; chờ kiểu mẫu, an to&agrave;n, văn minh, đ&oacute; l&agrave; những nỗ lực m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; thực hiện&nbsp;để x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường cho 302.684 người d&acirc;n, thanh thiếu nhi hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, chuyển h&oacute;a 557 điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh mảng xanh; lắp đặt mới 1.727 th&ugrave;ng r&aacute;c; trồng mới, trồng dặm 60.434 c&acirc;y xanh; nạo v&eacute;t v&agrave; thu gom được khoảng 34 tấn r&aacute;c thải tại 72 tuyến k&ecirc;nh, rạch,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền sống xanh của c&aacute;c bạn trẻ cũng được được thiết kế ph&ugrave; hợp với đối tượng thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/Lop%20hoc%20trong%20cay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp học trồng c&acirc;y</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại quận B&igrave;nh Thạnh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh Thạnh phối hợp với Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh chương tr&igrave;nh &ldquo;Lớp học trồng c&acirc;y&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu &ldquo;Lớp học trồng c&acirc;y&rdquo;, Ban tổ chức đ&atilde; chiếu những đoạn phim đem tới những kiến thức cơ bản cho c&aacute;c em về c&aacute;c loại c&acirc;y v&agrave; tầm quan trọng của c&acirc;y xanh đối với đời sống, gi&aacute;o dục về c&aacute;ch c&acirc;y xanh đem lại oxy cho con người v&agrave; vạn vật.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp sau b&agrave;i học l&agrave; cuộc thi t&igrave;m hiểu về vai tr&ograve; của c&acirc;y xanh với cuộc sống nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em ghi nhớ những điều đ&atilde; được học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bốn đội đ&atilde; tham gia v&agrave; tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; thật sự h&agrave;o hứng cho lớp học, kh&aacute;c hẳn những giờ học kh&ocirc; khan tr&ecirc;n lớp h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại huyện Cần Giờ, c&aacute;c chiến sĩ&nbsp;M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng hăng say c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương thực hiện chiến dịch l&agrave;m sạch b&atilde;i biển. Ngo&agrave;i ra, tận dụng thế mạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n sư phạm, trong c&aacute;c buổi dạy x&oacute;a m&ugrave; chữ cho người d&acirc;n, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n lồng gh&eacute;p nhiều c&acirc;u chuyện, chuy&ecirc;n đề về c&aacute;ch thức bảo vệ m&ocirc;i trường, ph&acirc;n loại v&agrave; t&aacute;i sử dụng r&aacute;c thải.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đảo Thổ Chu (tỉnh Ki&ecirc;n Giang), xu hướng sống xanh c&ograve;n được c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh &ldquo;bắt s&oacute;ng&rdquo; ngay bằng c&aacute;ch lắp đặt 04 hệ thống điện mặt trời trị gi&aacute; 411 triệu đồng, tặng c&aacute;c chiến sĩ Hải qu&acirc;n, rồi tặng cải giỏ đi chợ cho người d&acirc;n, hạn chế sử dụng ni l&ocirc;ng tr&ecirc;n đảo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/dien%20mat%20troi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng TCT Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại trạm Radar 610.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Vũ Hồng Yến Phượng, sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;28 ng&agrave;y sống xanh chỉ l&agrave; thời gian cụ thể, nhưng những g&igrave; m&agrave; chiến dịch mang đến như một l&agrave;n s&oacute;ng v&agrave; từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường cho người d&acirc;n cũng như ch&iacute;nh c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện. Điều n&agrave;y thật sự rất &yacute; nghĩa v&agrave; cũng l&agrave; điều khiến tụi m&igrave;nh hạnh ph&uacute;c nhất trong suốt chiến dịch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/h%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20t%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Bức tường tuy&ecirc;n truyền &quot;Sống xanh&quot; do c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;