Quận 10: Chương trình giao lưu "Một thời tuổi trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chiều ng&agrave;y, 26/7/2019, tại Hội trường UBND Quận, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute;, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong, Ban li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị Quận 10&nbsp;đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; với chủ đề &quot;Dấu ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/20190726_153329.jpg" style="height:338px; width:600px" /><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chương tr&igrave;nh nhằm kỉ niệm 72 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1941 &ndash; 27/7/</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">2019), g&oacute;p phần n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Hội vi&ecirc;n c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Tham gia v&agrave; chia sẻ trong chương tr&igrave;nh gồm c&oacute;: Đại t&aacute; Đinh Văn Huệ - Nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; m&ocirc;i trường Qu&acirc;n khu 7; Ch&uacute; Nguyễn Văn Minh &ndash; Nguy&ecirc;n&nbsp; Ủy vi&ecirc;nBan Thường&nbsp;vụ, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận, Chủ tịch Mặt trận&nbsp;Tổ quốc Việt Nam Quận 10; C&ocirc; Nguyễn Thị Ph&uacute; &ndash; Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 10.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5563.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Chương tr&igrave;nh đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&agrave; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị,... tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Ngo&agrave;i ra, để thể hiện l&ograve;ng biết ơn về những c&ocirc;ng lao to lớn g&oacute;p phần trong việc x&acirc;y dựng, bảo vệ độc lập d&acirc;n tộc Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; gửi tới c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị những ph&agrave;n qu&agrave; tri &acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y thương binh liệt sĩ./.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5565.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5620.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">XU&Acirc;N TRINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;