Tuyên dương sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và Phong trào sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018- 2019. Hội nghị nhằm điểm lại những th&agrave;nh quả đạt được cũng như nh&igrave;n nhận những hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm học 2018 - 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; khen thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhiều nỗ lực đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2018 &ndash; 2019. Trong dịp n&agrave;y, Hội nghị c&ograve;n tạo cơ hội cho 4 đơn vị được giới thiệu những m&ocirc; h&igrave;nh hay v&agrave; giải ph&aacute;p hiệu quả g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32563/%E1%BA%A2nh%202.jpeg" style="height:397px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng Bổ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ nhất l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Lalas &ndash; Xem video v&agrave; g&acirc;y quỹ miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng di động &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; tiện &iacute;ch được t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n điện thoại, m&ocirc; h&igrave;nh nhanh ch&oacute;ng thu h&uacute;t nhiều lượt tương t&aacute;c của sinh vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c g&acirc;y quỹ cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện sau n&agrave;y. V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh được Hội nghị vinh danh giải thưởng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố - Bồ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ hai l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Trang tư vấn phấn đấu sinh vi&ecirc;n 5 tốt &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh. M&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng cụ, giải ph&aacute;p hiệu quả gi&uacute;p theo d&otilde;i, quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong xuy&ecirc;n suốt năm học, từ đ&oacute; kịp thời tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; đạt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n TP, Hồ Ch&iacute; Minh. Sau một năm ra mắt v&agrave; triển khai, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; nhận được nhiều phản hồi t&iacute;ch cực cũng như cho thấy r&otilde; sự tiện dụng trong quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ ba l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền sức khỏe to&agrave;n diện &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. M&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; th&agrave;nh quả từ sự t&igrave;m t&ograve;i miệt m&agrave;i với mong muốn n&acirc;ng cao sức khỏe to&agrave;n diện cho người d&acirc;n, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống c&aacute;c bệnh cũng như c&aacute;ch điều trị khi mắc bệnh thay v&igrave; phương thức d&ugrave;ng thuốc được k&ecirc; theo toa của tiệm thuốc t&acirc;y hoặc tự &yacute; d&ugrave;ng thuốc tại gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ tư l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh hệ thống quản l&yacute; UIT 360 &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trước thực trạng c&oacute; rất nhiều hoạt động diễn ra trong c&ugrave;ng một thời điểm l&agrave;m cho việc kiểm tra c&aacute;c hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p đưa ra mộtt hệ thống t&iacute;ch hợp t&iacute;nh năng quản l&yacute; tập trung nhằm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t tại c&aacute;c đơn vị. Ngo&agrave;i ra, m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể ghi nhận kết quả tham gia của sinh vi&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, tiện lợi v&agrave; tăng cường t&iacute;nh tương t&aacute;c hướng tới người d&ugrave;ng bằng c&aacute;c m&atilde; QR Code từ điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh thứ hai c&oacute; mặt tại giải thưởng Bồ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;