Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 66 điển hình TNTT làm theo lời Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32504/IMG_1704.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 03 năm qua, qua đ&oacute; nh&acirc;n rộng những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m hiệu quả, đồng thời r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, x&aacute;c định phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới, cũng như đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng qua c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c từ đ&oacute; gi&aacute;o dục, định hướng, dẫn dắt cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo; như lời B&aacute;c hằng căn dặn trước l&uacute;c đi xa; &nbsp;Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 108 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019), nh&acirc;n đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019). </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 05/6/2019, tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối&nbsp; D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cấp Khối năm 2019. Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Th&aacute;i Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy Khối, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện L&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c Ban Đảng ủy Khối, l&atilde;nh đạo c&aacute;c đo&agrave;n thể Khối, c&ugrave;ng 66 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Qua 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về <em>&ldquo;Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; </em>đ&atilde; đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo thực sự trở th&agrave;nh hoạt động sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng, thường xuy&ecirc;n v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh lan tỏa rộng r&atilde;i trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối. Nội dung gắn kết chặt chẽ, ph&ugrave; hợp với việc thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh nội dung mang t&iacute;nh định hướng cho tất cả c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n. C&aacute;c đơn vị c&oacute; sự gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, chuyển từ học tập sang &ldquo;l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, g&oacute;p phần ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch của mỗi người. Đa phần c&aacute;c đơn vị đ&atilde; s&aacute;ng tạo trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, ph&ugrave; hợp với điều kiện thực tế v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh hiệu quả từ việc l&agrave;m theo đ&atilde; tạo ra những gi&aacute; trị x&atilde; hội, gi&aacute; trị vật chất v&agrave; tinh thần cho x&atilde; hội, cho đơn vị v&agrave; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trong tuy&ecirc;n truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đ&atilde; xuất hiện rất nhiều c&aacute;ch l&agrave;m mới, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả chuy&ecirc;n m&ocirc;n như: x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &ldquo;Gương điển h&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;c đơn vị, Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c tấm gương ti&ecirc;u biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;&nbsp; của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố&nbsp;; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y mới&rdquo; về những h&igrave;nh ảnh đẹp của Thanh Ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP; bản tin ph&aacute;t thanh thanh ni&ecirc;n về&nbsp; &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Đo&agrave;n B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng&hellip;, qua đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu nhận định về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Đo&agrave;n Khối trong thời gian qua Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối nhấn mạnh đ&acirc;y l&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị c&oacute; &yacute; nghĩa nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, biểu dương v&agrave; nh&acirc;n rộng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, mỗi tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay l&agrave; một tấm gương điển h&igrave;nh trong học tập, lao động v&agrave; cống hiến, ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c; năng động, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, khẳng định với nh&acirc;n d&acirc;n, với x&atilde; hội tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; đất nước gi&agrave;u đẹp, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n; đồng thời, kỳ vọng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương tiếp tục đi đầu trong phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh gần gũi, th&acirc;n thiện đối với mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ. &ldquo;Bằng sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết sẵn c&oacute;, c&aacute;c bạn h&atilde;y đ&uacute;c kết thực tiễn, nắm bắt cơ hội, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối mong rằng c&aacute;c bạn trẻ tiếp tục thể hiện vai tr&ograve; của m&igrave;nh với cơ quan, đơn vị. Kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; c&agrave;ng bản lĩnh vững v&agrave;ng về ch&iacute;nh trị, nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thực hiện l&yacute; tưởng, thể hiện h&igrave;nh ảnh đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ năng động, tri thức, d&aacute;m nghĩ biết l&agrave;m, c&oacute; khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng, x&atilde; hội, c&ugrave;ng lan tỏa những gi&aacute; trị đẹp trong cuộc sống.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đại biểu cũng đ&atilde; giao lưu với Đ/c Mai Văn Thanh T&acirc;m - Nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ t&iacute;nh to&aacute;n, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đ/c Nguyễn Thị Hải H&agrave; - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng X&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền, Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố. Những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho lớp c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ của TP kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, trau dồi năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đạo đức, lối sống trở th&agrave;nh những thanh ni&ecirc;n &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo; như kỳ vọng của B&aacute;c trong bồi dưỡng c&aacute;c thế hệ l&agrave; rường cột nước nh&agrave;. Năm 2019,&nbsp;từ 70 đề cử của 21 cơ sở Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối đ&atilde; quyết định tuy&ecirc;n dương 28 tập thể v&agrave; 38 c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh l&agrave; những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, phấn đấu hết m&igrave;nh để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể, c&ugrave;ng hướng tới mục ti&ecirc;u chung l&agrave; phụng sự đất nước, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Khối</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;