Bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội Sinh viên kết hợp truyền cảm hứng phong trào học sinh sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 25</strong><strong>/</strong><strong>4, tại </strong><strong>H</strong><strong>ội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n T</strong><strong>P.</strong><strong> Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>, l</strong><strong>ớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Ph&oacute; </strong><strong>C</strong><strong>hủ tịch Hội Sinh </strong><strong>v</strong><strong>i&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018</strong> <strong>&ndash; </strong><strong>2019</strong><strong> được tổ chức nhằm</strong><strong> bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ Thường trực Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường, hướng tới việc thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018 - 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A7.JPG" style="height:304px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề tại lớp bồi dưỡng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với lớp bồi dưỡng lần n&agrave;y c&aacute;c c&aacute;n bộ&nbsp;chủ chốt của Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Trường được học 3 chuy&ecirc;n đề ch&iacute;nh gồm: &ldquo;Giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;; &ldquo;Giới thiệu v&agrave; hướng dẫn một số phần mềm, c&ocirc;ng cụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kỹ năng nắm bắt, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;.&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; lớp bồi dưỡng c&ograve;n kết hợp truyền cảm hứng về phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu chương tr&igrave;nh, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội&nbsp;tham gia lớp được nghe những chia sẻ về lịch sử truyền thống của phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố do đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n chia sẻ những c&acirc;u chuyện lịch sử về c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng cũng như những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u của m&igrave;nh tr&ecirc;n chặng đường l&agrave;m c&aacute;ch mạng, l&agrave;m người ti&ecirc;n phong. Những b&agrave;i học n&agrave;y mang đến cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ngọn lửa nhiệt huyết về truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc ta.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A9.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o tại lớp bồi dưỡng&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lớp bồi dưỡng, đồng ch&iacute;&nbsp;&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đưa ra một số nội dung định hướng v&agrave; giải ph&aacute;p nhằm gi&aacute;o dục, truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay v&agrave; tiếp theo. C&aacute;c đồng ch&iacute; Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch của c&aacute;c trường cũng c&oacute; dịp thuyết tr&igrave;nh, thảo luận về sản phẩm phần mềm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của trường m&igrave;nh đến c&aacute;c trường bạn nhằm tăng kỹ năng truyền th&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, cũng như học hỏi th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm từ c&aacute;c trường kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A12.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A15.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch của c&aacute;c trường thuyết tr&igrave;nh, thảo luận về sản phẩm phần mềm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng nắm bắt, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Theo đồng ch&iacute;, mỗi tr&agrave;o lưu xuất hiện đều mang một trong hai gi&aacute; trị tốt hoặc xấu, t&aacute;c động trực tiếp tới nh&acirc;n c&aacute;ch của c&aacute;c bạn trẻ n&oacute;i chung v&agrave; sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng. C&aacute;c bạn trẻ cần định hướng đ&uacute;ng đắn, ph&aacute;t triển những tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực đồng thời loại bỏ những tr&agrave;o lưu nguy hiểm, phản văn h&oacute;a, n&acirc;ng cao &yacute; thức cảnh gi&aacute;c khi tham gia mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị&nbsp;Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Giao Th&ocirc;ng Vận Tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một buổi học đầy &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực đối với sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh. Bản th&acirc;n m&igrave;nh được học hỏi th&ecirc;m nhiều kiến thức lịch sử, những kỹ năng cần thiết để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n Hội của trường, cũng như g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - DIỄM MY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;