Tưng bừng khai mạc giải thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ 7

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua 09/3, tại Nh&agrave; thi đấu Hồ Xu&acirc;n Hương (Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; diễn ra Lễ Khai mạc Giải thể thao sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ 7 (VUG7) với sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của gần 1700 vận động vi&ecirc;n đến từ 85 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n cả nước thi đấu ở hai bộ m&ocirc;n thể thao l&agrave; B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave; (Futsal) v&agrave; Nhảy đối kh&aacute;ng (Dance Battle) diễn ra từ 02/3 đến 05/5/2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/IMG_0118.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 6 m&ugrave;a giải, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức ng&agrave;y c&agrave;ng b&agrave;i bản, chuy&ecirc;n nghiệp c&ugrave;ng với sự ủng hộ mạnh mẽ của c&aacute;c trường v&agrave; sinh vi&ecirc;n cả nước. Giải năm nay thu h&uacute;t 1680 vận động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n 85 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n cả nước với 240 trận đấu. Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động của mỗi trận đấu v&agrave; tinh thần thi đấu nảy lửa, quyết t&acirc;m của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n trong hai bộ m&ocirc;n B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave; (Futsal) v&agrave; Nhảy đối kh&aacute;ng (Dance Battle) đ&atilde; l&agrave; n&ecirc;n thương hiệu VUG trong 6 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a giải năm nay c&oacute; sự g&oacute;p mặt của vận động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c TP. H&agrave; Nội, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, TP. Đ&agrave; Nẵng, TP. Hải Ph&ograve;ng, TP. Cần Thơ v&agrave; khu vực tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chắc chắn sẽ mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động tr&ecirc;n khắp cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/VUG.JPG" style="height:379px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/IMG_0042.JPG" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Rất đ&ocirc;ng cổ động vi&ecirc;n đến cổ vũ ng&agrave;y khai mạc giải</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại mỗi khu vực, c&aacute;c đội được chia bảng v&agrave; thi đấu theo thể thức v&ograve;ng tr&ograve;n t&iacute;nh điểm. 4 đội v&ocirc; địch tại 4 tỉnh, th&agrave;nh phố l&agrave; TP. Hải Ph&ograve;ng, TP. Đ&agrave; Nẵng, TP. Cần Thơ v&agrave; khu vực tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n sẽ đối đầu với 4 đại diện xuất sắc nhất của TP. H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh (mỗi th&agrave;nh phố c&oacute; 2 đội) tại v&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đầu th&aacute;ng 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với&nbsp;Dance Battle, sinh vi&ecirc;n được ph&eacute;p tự do bước ra khỏi những giới hạn bản th&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c bước nhảy. Hết m&igrave;nh, s&aacute;ng tạo v&agrave; rực lửa, 32 đội tuyển đại diện cho 2 th&agrave;nh phố l&agrave; TP. H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục biểu diễn b&ugrave;ng nổ &ldquo;chất&rdquo; sinh vi&ecirc;n nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phát bi&ecirc;̉u tại L&ecirc;̃ khai mạc, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương H&ocirc;̣i sinh vi&ecirc;n Vi&ecirc;̣t Nam Nguy&ecirc;̃n Minh Tri&ecirc;́t đã nh&acirc;́n mạnh: &ldquo;Giải l&agrave; nhằm tăng cường c&aacute;c hoạt động r&egrave;n luyện thể chất, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thể dục thể thao của sinh vi&ecirc;n trong cả nước; g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, tạo ra lớp sinh vi&ecirc;n hội đủ c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, t&igrave;nh nguyện tốt, hội nhập tốt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;