Hào hứng với hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua 25/2, Lễ khai mạc hội thi trực tuyến &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học&quot; lần V năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (Q.3).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31954/IMG_8869.JPG" style="height:397px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng ĐH Oxford (OUCRU) phối hợp tổ chức d&agrave;nh cho tất cả Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi thuộc khối THCS nhằm thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố năm học 2018 &ndash; 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;. Hoạt động n&agrave;y tạo s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em sẽ tham gia thi trực tuyến tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử toiyeukhoahoc.muctim.com.vn. Mỗi th&iacute; sinh đăng k&iacute; một t&agrave;i khoản dự thi v&agrave; được thi tối đa 3 lần/tuần. V&ograve;ng sơ khảo diễn ra trong 03 tuần với 03 đề thi, mỗi đề thi gồm 20 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm v&agrave; 1 c&acirc;u hỏi phụ với thời gian dự thi tối đa 10 ph&uacute;t, mỗi c&acirc;u đ&uacute;ng đạt 01 điểm. Nếu th&iacute; sinh c&oacute; số điểm như nhau th&igrave; BTC sẽ căn cứ v&agrave;o nội dung trả lời c&acirc;u hỏi phụ để chọn th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Sau mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 01, 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 02, 20 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất của tuần 03 v&agrave;o v&ograve;ng thi chung kết Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31954/IMG_8886.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở v&ograve;ng chung kết, 50 th&iacute; sinh được chọn v&agrave;o sẽ tham gia Hoạt động trải nghiệm v&agrave; buổi thi Chung kết xếp hạng. Trong Hoạt động trải nghiệm, th&iacute; sinh sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi c&aacute;c nh&agrave; khoa học. Buổi thi Chung kết xếp hạng, th&iacute; sinh sẽ tập trung dự thi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) cho biết: &ldquo;Cuộc thi mở ra nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học một c&aacute;ch l&iacute; th&uacute;. Những điểm thay đổi mới mẻ trong hội thi năm nay sẽ l&agrave; luồng gi&oacute; mới, gi&uacute;p chương tr&igrave;nh th&ecirc;m hấp dẫn, s&aacute;t với đời sống v&agrave; nhu cầu c&aacute;c bạn học sinh&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ khai mạc, đ&ocirc;ng đảo học sinh trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n đ&atilde; tham gia hội thi. Ban tổ chức cũng tặng 10 phần qu&agrave; cho 10 bạn c&oacute; số điểm cao nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Agile Việt Nam
;