Đoàn HFIC: Thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn mang đến một m&ugrave;a xu&acirc;n ấm &aacute;p, một c&aacute;i tết &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong hệ thống HFIC, trong hai ng&agrave;y 28 v&agrave; 29 th&aacute;ng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) th&agrave;nh lập 03 đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với trị gi&aacute; 500.000đ mỗi phần qu&agrave; tại tại c&aacute;c đơn vị trực thuộc hệ thống HFIC.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tổ chức thường ni&ecirc;n nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n h&agrave;ng năm. Qua đ&oacute;, thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ HFIC c&ugrave;ng chung tay v&igrave; cuộc sống cộng đồng, đặc biệt l&agrave; hoạt động chăm lo đời sống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong hệ thống, g&oacute;p phần mang đến một m&ugrave;a xu&acirc;n mới ấm &aacute;p, nghĩa t&igrave;nh</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Qùa tết 2.jpg" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Quà tết 3.jpg" style="height:400px; width:533px" /></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Quà tết 4.jpg" style="height:400px; width:533px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đo&agrave;n của Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tặng qu&agrave; tết cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất tại c&aacute;c đơn vị</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;