Đoàn HFIC: Thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn mang đến một m&ugrave;a xu&acirc;n ấm &aacute;p, một c&aacute;i tết &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong hệ thống HFIC, trong hai ng&agrave;y 28 v&agrave; 29 th&aacute;ng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) th&agrave;nh lập 03 đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với trị gi&aacute; 500.000đ mỗi phần qu&agrave; tại tại c&aacute;c đơn vị trực thuộc hệ thống HFIC.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tổ chức thường ni&ecirc;n nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n h&agrave;ng năm. Qua đ&oacute;, thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ HFIC c&ugrave;ng chung tay v&igrave; cuộc sống cộng đồng, đặc biệt l&agrave; hoạt động chăm lo đời sống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong hệ thống, g&oacute;p phần mang đến một m&ugrave;a xu&acirc;n mới ấm &aacute;p, nghĩa t&igrave;nh</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Qùa tết 2.jpg" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Quà tết 3.jpg" style="height:400px; width:533px" /></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31869/Quà tết 4.jpg" style="height:400px; width:533px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đo&agrave;n của Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tặng qu&agrave; tết cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất tại c&aacute;c đơn vị</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;