Đoàn HFIC: Hội thi HFIC mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tết đến, xu&acirc;n về, mu&ocirc;n hoa khoe sắc, c&acirc;y cối đ&acirc;m chồi, nảy lộc, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p những ng&agrave;y Xu&acirc;n mới, Ban Thường vụ C&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC)&nbsp;phối hợp tổ chức Hội thi HFIC mừng xu&acirc;n Kỷ Hợi năm 2019, hội thi&nbsp;diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 27/1/2019 tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Legamex.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự hội thi c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị&nbsp;Thảo &ndash; Ph&oacute; Ban Nữ C&ocirc;ng Li&ecirc;n Đo&agrave;n Lao Động Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Mai Xu&acirc;n Thanh &ndash; Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đồng thời l&agrave; hai gi&aacute;m khảo ch&iacute;nh của hội thi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tr&iacute; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy HFIC, đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An - B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC,&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cơ sở v&agrave; 16 đội thi&nbsp; v&agrave; lực lượng cổ động vi&ecirc;n đ&ocirc;ng đảo đến từ c&aacute;c đơn vị C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc trong to&agrave;n hệ thống HFIC.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi bao gồm c&aacute;c phần thi g&oacute;i b&aacute;nh t&eacute;t, chưng m&acirc;m ngũ quả, thuyết minh về sản phẩm, tham gia tr&ograve; chơi d&acirc;n gian ng&agrave;y tết. Sau hơn 2 tiếng thi đấu c&aacute;c đội thi đ&atilde; tr&igrave;nh l&agrave;ng những đ&ograve;n b&aacute;nh t&eacute;t hết sức c&ocirc;ng phu, chất lượng, những m&acirc;m ngũ quả đầy sắc m&agrave;u v&agrave; &yacute; nghĩa tượng trưng cho kh&aacute;t vọng b&igrave;nh an, sung t&uacute;c của tập thể anh chị em c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n to&agrave;n hệ thống HFIC đầu xu&acirc;n mới. Kết quả chung cuộc hội thi Giải nhất đ&atilde; thuộc về đội thi đến từ đơn vị C&ocirc;ng ty Cổ phần Chiếu s&aacute;ng c&ocirc;ng cộng Th&agrave;nh phố, 02 giải nh&igrave;, 03 giải ba v&agrave; c&aacute;c giải khuyến kh&iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c đơn vị c&ograve;n lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi HFIC mừng xu&acirc;n Kỷ Hợi năm 2019 đ&atilde; tạo ra s&acirc;n chơi cho to&agrave;n thể lực lượng c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong hệ thống, g&oacute;p phần mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, phấn khởi trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan đ&ograve;n ch&agrave;o một m&ugrave;a xu&acirc;n mới, m&ugrave;a xu&acirc;n của lao động dựng x&acirc;y đơn vị, dựng x&acirc;y th&agrave;nh phố năng động, ph&aacute;t triển.&nbsp;</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31867/Nấu bánh tét 1.jpg" style="height:533px; width:400px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ảnh 1: C&aacute;c đội thi tham dự phần thi g&oacute;i b&aacute;nh t&eacute;t v&agrave; chưng m&acirc;m ngủ quả</em></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31867/Nấu bánh tét 3.jpg" style="height:400px; width:447px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh 2: Ban Gi&aacute;m khảo chấm điểm phần thuyết tr&igrave;nh của c&aacute;c đội thi</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31867/Nấu bánh tét 5.jpg" style="height:533px; width:400px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh 3: Phần thi tr&ograve; chơi d&acirc;n gian của c&aacute;c đội thi</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;