Thăm và chúc tết các gia đình cơ sở cách mạng huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&aacute;t huy c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai chương &nbsp;tr&igrave;nh </strong></span></span><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">về nguồn thăm căn cứ Th&aacute;i Mỹ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, T&acirc;n Thạnh T&acirc;y, Thị trấn Củ Chi (Huyện Củ Chi) h&ocirc;m 17/1/2019</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50282484_506660863189604_8862964056688951296_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n thăm căn cứ gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n trường Đại học B&aacute;ch Khoa, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng; đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ặc biệt l&agrave; c&aacute;c ba m&aacute;, anh chị, giao li&ecirc;n, đại diện c&aacute;c gia đ&igrave;nh cở nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước cũng đến tham gia chương tr&igrave;nh</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đ&atilde; thăm tặng qu&agrave; v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019 cho 36 hộ gia đ&igrave;nh những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa h&agrave;ng năm đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở v&agrave; đ&ugrave;m bọc c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">.&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chuyến đi nhằm thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; sự tri &acirc;n, l&ograve;ng biết ơn của thế hệ tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;đối với c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ, c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở cho c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/49213025_506660846522939_7095756005622939648_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50192531_506660919856265_154968768001343488_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50639439_506661046522919_1851763652042948608_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50710708_506660903189600_1186698196869447680_n.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;