Nhà Bè: Tuyên dương 20 gương "Học sinh 3 tích cực" năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2019), s&aacute;ng ng&agrave;y 12/01/2019 tại trường THPT Dương Văn Dương, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Li&ecirc;n hoan c&acirc;u lạc bộ học thuật v&agrave; Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; huyện Nh&agrave; B&egrave;, nhằm tuy&ecirc;n dương, vinh danh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, r&egrave;n luyện đạo đức lối sống, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện sức khỏe, tham gia hoạt động x&atilde; hội năm học 2018 &ndash; 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2437.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2484.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Đ/c L&ecirc; Th&agrave;nh Nh&acirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; đại diện cấp ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Huyện v&agrave; hơn 100 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n khu vực trường học.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2455.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2475.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu, trao đổi học thuật th&ocirc;ng qua phần thi kiến thức: &ldquo;Hỏi nhanh, đ&aacute;p gọn&rdquo; ở c&aacute;c m&ocirc;n như: To&aacute;n, Vật l&yacute;, H&oacute;a học v&agrave; Tiếng Anh. Phần thi đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c m&agrave;n tranh t&agrave;i của c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n t&agrave;i năng, nhiệt huyết, năng động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau thời gian tổ chức b&igrave;nh chọn trực tuyến Giải thưởng &ldquo;Hoa ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2018, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết quả, cụ thể: Giải thưởng &ldquo;Hoa học tập&rdquo; thuộc về Đ/c Cao Thị Thu H&agrave; &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Long Thới; Giải thưởng &ldquo;Hoa r&egrave;n luyện&rdquo; thuộc về Đ/c Nguyễn Triều Ng&acirc;n &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Long Thới; Giải thưởng &ldquo;Hoa nghệ sĩ&rdquo; thuộc về Đ/c Đo&agrave;n Thị Thanh Vy &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Dương Văn Dương; Giải thưởng &ldquo;Hoa nh&acirc;n &aacute;i&rdquo; thuộc về Đ/c Trần Lưu Tuyết Ng&acirc;n &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Dương Văn Dương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2481.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2425.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương <strong>20</strong> gương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm học 2018 &ndash; 2019. Giải thưởng l&agrave; sự biểu dương, ghi nhận những cống hiến, tinh thần phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n kể cả việc học hay hoạt động Đo&agrave;n, c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, cũng như hoạt động văn h&oacute;a, thể thao. Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c đồng ch&iacute; vinh dự nhận giải thưởng h&ocirc;m nay, đồng thời hy vọng c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ tiếp tục phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng với &ldquo;T&acirc;m trong, Tr&iacute; s&aacute;ng, Ho&agrave;i b&atilde;o lớn&rdquo;, l&agrave; niềm tự h&agrave;o v&agrave; động lực cho thế hệ đ&agrave;n em mai sau phấn đấu v&agrave; noi gương./<em>.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Minh T&acirc;m</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;