Nhà Bè: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/01/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019&nbsp;tại ấp B&agrave;u Sen, x&atilde; Đức Lập Hạ, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9274.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9288.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&oacute; sự tham dự của C&ocirc; Trần Phi V&acirc;n (B&iacute; danh Ba Phi V&acirc;n), C&ocirc; Ng&ocirc; Thị Cẩm Hường (B&iacute; danh S&aacute;u Hường) &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;, Ph&oacute; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thường trực Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin v&agrave; Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. Về ph&iacute;a ch&iacute;nh quyền địa phương c&oacute; sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thị L&yacute; Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Đức Lập Hạ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9333.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại kỷ niệm một thời đấu tranh gian khổ, những kỷ niệm đẹp, chiến c&ocirc;ng vẻ vang của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">Với truyền thống tốt đẹp &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ hợi 2019, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 51 phần qu&agrave; đến c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng tại địa b&agrave;n x&atilde; Đức Lập Hạ - nơi căn cứ đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh quật khởi, ki&ecirc;n trung của c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ./.</p> <p style="text-align: right;">Minh T&acirc;m</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;