Nhà Bè: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/01/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019&nbsp;tại ấp B&agrave;u Sen, x&atilde; Đức Lập Hạ, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9274.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9288.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&oacute; sự tham dự của C&ocirc; Trần Phi V&acirc;n (B&iacute; danh Ba Phi V&acirc;n), C&ocirc; Ng&ocirc; Thị Cẩm Hường (B&iacute; danh S&aacute;u Hường) &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;, Ph&oacute; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thường trực Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin v&agrave; Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. Về ph&iacute;a ch&iacute;nh quyền địa phương c&oacute; sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thị L&yacute; Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Đức Lập Hạ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9333.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại kỷ niệm một thời đấu tranh gian khổ, những kỷ niệm đẹp, chiến c&ocirc;ng vẻ vang của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">Với truyền thống tốt đẹp &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ hợi 2019, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 51 phần qu&agrave; đến c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng tại địa b&agrave;n x&atilde; Đức Lập Hạ - nơi căn cứ đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh quật khởi, ki&ecirc;n trung của c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ./.</p> <p style="text-align: right;">Minh T&acirc;m</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;