Quận 12: Trải nghiệm thú vị cùng chiến sĩ thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31733/00799fc5c3e520bb79f4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, s&aacute;ng ng&agrave;y 21/12, &nbsp;H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i qu&acirc;̣n đã ph&ocirc;́i hợp với &nbsp;Tiểu đo&agrave;n Th&ocirc;ng tin 42 t&ocirc;̉ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Trải nghiệm c&ugrave;ng chiến sĩ Th&ocirc;ng tin&rdquo; tại doanh trại của ti&ecirc;̉u đoàn. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương trình có sự tham gia của các th&acirc;̀y c&ocirc; là giáo vi&ecirc;n t&ocirc;̉ng phụ trách đ&ocirc;̣i và g&acirc;̀n 50 em học sinh, đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u đ&ecirc;́n từ 35 trường ti&ecirc;̉u học, trung học cơ sở tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n. Ngo&agrave;i giao lưu văn nghệ, th&ecirc;̉ thao, th&acirc;̀y c&ocirc; và các em c&ograve;n được nghe c&aacute;c ch&uacute; bộ đội &ocirc;n lại truyền thống Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, được xem các thước phim tư li&ecirc;̣u v&ecirc;̀ cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng, sinh hoạt, chi&ecirc;́n đ&acirc;́u của những người lính th&ocirc;ng tin nơi bi&ecirc;n giới, hải đảo xa x&ocirc;i. Các bài diễn tập thể dục, v&otilde; thuật của các chú b&ocirc;̣ đ&ocirc;̣i đã đ&ecirc;̉ lại nhi&ecirc;̀u &acirc;́n tượng s&acirc;u sắc. Th&iacute;ch th&uacute; nhất l&agrave; c&aacute;c em được xem nơi ở của c&aacute;c ch&uacute; bộ đội, được tham quan, tự tay tr&ocirc;̀ng, thu hoạch vườn rau sạch v&agrave; được trải nghiệm gấp chăn m&agrave;n theo sự hướng dẫn của c&aacute;c ch&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng nh&acirc;n dịp này, Ban thường vụ qu&acirc;̣n Đoàn, H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i qu&acirc;̣n cũng trao tặng b&ocirc;̣ dụng cụ th&ecirc;̉ thao và những món quà thi&ecirc;́t thực đ&ecirc;́n các chi&ecirc;́n sĩ của ti&ecirc;̉u đoàn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&oacute; thể n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động rất &yacute; nghĩa, gi&uacute;p gi&aacute;o dục truyền thống cho các em đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n, thi&ecirc;́u nhi. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc v&agrave; biết ơn những chiến sĩ đang ng&agrave;y đ&ecirc;m g&igrave;n giữ bi&ecirc;n cương Tổ Quốc. Từ đó, giúp các em ph&acirc;́n đ&acirc;́u, rèn luy&ecirc;̣n bản th&acirc;n đ&ecirc;̉ trở thành con ngoan, trò giỏi, đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n t&ocirc;́t, cháu ngoan Bác H&ocirc;̀./.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thùy Li&ecirc;m</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;