Nhà Bè: Ngày hội thiếu nhi với An toàn giao thông năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Hưởng ứng chủ đề năm 2018 - năm &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;; nhằm trang bị kiến thức cơ bản về Luật giao th&ocirc;ng cũng như x&acirc;y dựng th&oacute;i quen ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng trong Đội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi, người d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;; s&aacute;ng ng&agrave;y 23/11/2018, Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng phối hợp tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi với an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho nụ cười tuổi thơ&rdquo; tại trường tiểu học Trang Tấn Khương x&atilde; Long Thới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đại diện Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Đường Bộ - Đường sắt, C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Huyện; Anh Ng&ocirc; Anh Tuấn, Cửa h&agrave;ng trưởng Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng; Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; Đ/c Nhữ Thị Mỹ Hằng, B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; Long Thới, Chủ tịch Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n x&atilde; Long Thới c&ugrave;ng sự hiện diện của hơn 1.000 em học sinh, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện đ&atilde; h&agrave;o hứng tham gia ng&agrave;y hội với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi như: s&acirc;n chơi an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi, c&aacute;ch ph&acirc;n biệt c&aacute;c loại biển b&aacute;o v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh huống tham gia giao th&ocirc;ng cần lưu &yacute; đối với trẻ em, hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề &quot;an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;; tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ; thực h&agrave;nh l&aacute;i xe đạp an to&agrave;n;...</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31662/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong ng&agrave;y hội, Cửa h&agrave;ng Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; trao tặng 50 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn tới c&aacute;c em thiếu nhi với th&ocirc;ng điệp &quot;trao mũ, trao y&ecirc;u thương&quot;, nhắc nhở c&aacute;c em thiếu nhi tự gi&aacute;c &yacute; thức đội mũ bảo hiểm bảo vệ bản th&acirc;n khi tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, g&oacute;p phần trang bị cho c&aacute;c em thiếu nhi những th&ocirc;ng tin v&agrave; kiến thức cần biết về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;