Dấu xưa – Câu chuyện giàu giá trị nhân văn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 15/11, Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố (169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3) nhanh ch&oacute;ng được lắp đầy bởi đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến xem vở kịch Dấu Xưa &ndash; T&aacute;c phẩm học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh (Kịch bản: Thanh B&igrave;nh, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uy&ecirc;n, NS Ch&aacute;nh Trực, NS Cao Việt Hưng, &hellip;c&ugrave;ng c&aacute;c diễn vi&ecirc;n của Nh&agrave; h&aacute;t kịch s&acirc;n khấu nhỏ 5B V&otilde; Văn Tần.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31626/IMG_0695.JPG" style="height:310px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở kịch Dấu Xưa lấy bối cảnh v&agrave;o những năm miền Bắc đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội gặp nhiều kh&oacute; khăn. H&igrave;nh ảnh B&aacute;c Hồ dưới sự h&oacute;a th&acirc;n của NSƯT Thanh Điền được kh&aacute;n giả đ&aacute;nh gi&aacute; cao, tạo ấn tượng qua từng cử chỉ, d&aacute;ng đi, lời n&oacute;i. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute; khơi gợi cho kh&aacute;n giả thấy được h&igrave;nh tượng giản dị v&agrave; gần gũi của vị l&atilde;nh tụ, truyền cảm hứng từ những h&agrave;nh động, c&acirc;u n&oacute;i nhỏ, thể hiện tư tưởng, t&aacute;c phong, đạo đức của Người. R&otilde; r&agrave;ng nhất c&oacute; thể thấy l&agrave; việc B&aacute;c kh&ocirc;ng đồng &yacute; đi &ocirc; t&ocirc; mới để đi c&ocirc;ng t&aacute;c bởi &ocirc; t&ocirc; cũ c&ograve;n chạy tốt hay việc B&aacute;c cho ph&eacute;p c&aacute;c đồng ch&iacute; cận vệ v&agrave;o ph&ograve;ng kh&aacute;ch của m&igrave;nh để nghỉ ngơi sau giờ trực để đảm bảo sức khỏe tốt, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấu Xưa l&agrave; vở kịch đ&atilde; nhận được giải thưởng của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Hội Nghệ sĩ s&acirc;n khấu Việt Nam, Hội Li&ecirc;n hiệp Văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở được Nh&agrave; h&aacute;t kịch s&acirc;n khấu nhỏ 5B đầu tư d&agrave;n dựng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o cuối năm 2016. Từ năm 2017 đến nay, vở kịch đ&atilde; c&oacute; nhiều&nbsp; suất diễn tại c&aacute;c địa phương, đơn vị, trường học kh&aacute;c nhau tuy&ecirc;n truyền về việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31626/vhvn-dauxua-anh2_uove.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một cảnh trong vở kịch, B&aacute;c Hồ đang chia cam cho c&aacute;c đồng ch&iacute; cận vệ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở kịch đ&atilde; thu h&uacute;t kh&aacute;n giả nhờ lối d&agrave;n dựng hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn, đan xen những t&igrave;nh tiết của qu&aacute; khứ v&agrave; hiện tại, đ&ocirc;i l&uacute;c c&oacute; đ&iacute;nh k&egrave;m chi tiết h&agrave;i hước, ch&acirc;m biếm, gi&uacute;p kh&aacute;n giả li&ecirc;n tưởng đến những vấn đề n&oacute;ng bỏng thời sự của x&atilde; hội hiện nay như: chuyện giải tỏa đất đai, c&ocirc;ng t&aacute;c đền b&ugrave;, c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, việc bổ nhiệm chức vụ, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng hợp l&yacute; hay t&igrave;nh trạng quan li&ecirc;u, tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; của c&ocirc;ng, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave; đề t&agrave;i truyền thống thường bị &ldquo;mặc định&rdquo; l&agrave; kh&ocirc; khan, xơ cứng nhưng &ldquo;Dấu Xưa&rdquo;&nbsp;đang ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh của m&igrave;nh một c&aacute;ch rất ri&ecirc;ng, rất kh&aacute;c. C&oacute; thể n&oacute;i, &quot;Dấu xưa&quot; kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; một vở diễn hưởng ứng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n gửi gắm th&ocirc;ng điệp đến những người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; người l&atilde;nh đạo h&ocirc;m nay về b&agrave;i học của mu&ocirc;n đời &ldquo;gần d&acirc;n&rdquo; m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vẫn l&agrave; tấm gương s&aacute;ng nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;