Người thầy có 8 năm là Nhà giáo trẻ tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">L&agrave;m thế n&agrave;o để sinh vi&ecirc;n cảm thấy th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; đam m&ecirc; với những tiết học lu&ocirc;n l&agrave; nỗi trăn trở của thầy Huỳnh Phẩm Dũng Ph&aacute;t (34 tuổi), giảng vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n địa l&yacute; kinh tế - x&atilde; hội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; người đ&atilde; c&oacute; 8 năm đạt danh hiệu Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31623/thay%20phat.jpg" style="height:499px; width:665px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Giảng vi&ecirc;n Huỳnh Phẩm Dũng Ph&aacute;t, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến trong giảng dạy</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh từ những trăn trở ấy, thầy Ph&aacute;t đ&atilde; c&oacute; những phương ph&aacute;p tiếp cận sinh vi&ecirc;n (SV) trong giảng dạy để gi&uacute;p SV thấy th&uacute; vị khi học tập. &ldquo;T&acirc;m l&yacute; của SV phần lớn kh&ocirc;ng th&iacute;ch nghe những kiến thức kh&ocirc; khan, kh&oacute; tiếp thu. Khi dạy, c&oacute; những h&igrave;nh ảnh minh họa, chứng minh cho những điều m&igrave;nh giảng th&igrave; mới thuyết phục v&agrave; g&acirc;y được sự th&iacute;ch th&uacute; cho c&aacute;c em&rdquo;, thầy Ph&aacute;t chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Th&ocirc;ng thường một buổi l&ecirc;n lớp của m&igrave;nh, thầy v&agrave; học tr&ograve; sẽ c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu, kh&ocirc;ng bao giờ m&igrave;nh dạy SV một chiều theo kiểu thầy n&oacute;i, tr&ograve; nghe m&agrave; m&igrave;nh lu&ocirc;n khuyến kh&iacute;ch thầy n&oacute;i, SV phản biện lại. Cho n&ecirc;n, trong giờ l&ecirc;n lớp m&igrave;nh chỉ đ&oacute;ng vai tr&ograve; người định hướng gi&uacute;p SV tiếp cận vấn đề. N&oacute;i chung khi SV học với m&igrave;nh, c&aacute;c bạn phải thật sự động n&atilde;o kh&aacute; nhiều nhưng b&ugrave; lại c&aacute;c bạn sẽ hiểu vấn đề rất s&acirc;u v&agrave; tường tận&rdquo;, thầy Ph&aacute;t n&oacute;i.<br /> Người thầy c&oacute; 8 năm l&agrave; Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu - ảnh 1<br /> <br /> Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; c&aacute;ch dạy sinh động m&agrave; li&ecirc;n tục từ năm 2010 đến nay, thầy Ph&aacute;t đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến trong giảng dạy. Một trong những s&aacute;ng kiến ấy l&agrave; &aacute;p dụng infographic v&agrave;o giảng dạy v&agrave; học tập m&ocirc;n địa l&yacute; một c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Người học sẽ theo c&aacute;c d&ograve;ng dữ liệu th&ocirc;ng tin từ tr&ecirc;n xuống dưới được thiết kế logic trong một h&igrave;nh ảnh c&oacute; k&iacute;ch thước lớn. Infographic c&oacute; điểm kh&aacute;c biệt so với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tr&igrave;nh chiếu trực quan kh&aacute;c l&agrave; cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta thể hiện c&aacute;c th&ocirc;ng tin h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n c&ugrave;ng một bức ảnh, do đ&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể hệ thống lại kiến thức cho SV&rdquo;, thầy Ph&aacute;t n&oacute;i.<br /> Ngo&agrave;i việc đổi mới phương ph&aacute;p giảng dạy, thầy Ph&aacute;t c&ograve;n nổi tiếng với việc tham gia nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c đề t&agrave;i g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cụ thể, trong năm 2017, thầy đ&atilde; c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về Thực trạng v&agrave; giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới ở tỉnh C&agrave; Mau. &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; tổng kết lại bức tranh về mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u n&ocirc;ng th&ocirc;n mới ở C&agrave; Mau c&oacute; 5 vấn đề c&ograve;n tồn tại trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đ&oacute; l&agrave;: giao th&ocirc;ng, trường học, cơ sở vật chất văn h&oacute;a, văn h&oacute;a v&agrave; m&ocirc;i trường. Từ đ&oacute;, m&igrave;nh đề xuất cần tập trung cho c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;y, tr&aacute;nh đầu tư qu&aacute; d&agrave;n trải&rdquo;, thầy Ph&aacute;t chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave; r&agrave;o cản cần phải th&aacute;o gỡ. &ldquo;M&igrave;nh đề xuất đầu ti&ecirc;n cần thay đổi tư duy về việc x&acirc;y dựng đường giao th&ocirc;ng. Phải ch&uacute; trọng độ rộng đường, t&iacute;nh đến tầm nh&igrave;n xa sẽ c&oacute; xe tải di chuyển được dễ d&agrave;ng chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m đường d&agrave;nh cho b&agrave; con sử dụng xe m&aacute;y l&agrave; ch&iacute;nh. Bởi một khi c&oacute; v&ugrave;ng kinh tế n&agrave;o đ&oacute; ph&aacute;t triển sản xuất m&agrave; đường s&aacute; chật hẹp sẽ l&agrave; r&agrave;o cản cho việc lưu th&ocirc;ng h&agrave;ng h&oacute;a. Khi h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng được lưu th&ocirc;ng th&igrave; kinh tế l&agrave;m sao ph&aacute;t triển tốt được&rdquo;, thầy Ph&aacute;t đặt vấn đề.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, thầy Ph&aacute;t hiến kế: &ldquo;Nh&agrave; nước cần xem x&eacute;t v&agrave;o đặc th&ugrave; địa l&yacute; của từng v&ugrave;ng, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; ph&aacute;t triển đường bộ m&agrave; c&ograve;n quan t&acirc;m đến việc ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm n&uacute;t giao th&ocirc;ng, kết nối giao th&ocirc;ng thủy - bộ gi&uacute;p cho kinh tế địa phương ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">N&ocirc;ng th&ocirc;n c&ograve;n đối diện với kh&oacute; khăn về trường học n&ecirc;n thầy Ph&aacute;t cho rằng cần c&oacute; một chiến lược đầu tư trọng điểm. &ldquo;Nếu cứ đầu tư cho gi&aacute;o dục theo kiểu ph&acirc;n bổ đều sẽ rất kh&oacute; cho việc ph&aacute;t triển được c&aacute;c trường chuẩn. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, cần đầu tư nhiều hơn cho gi&aacute;o dục, đảm bảo cho trẻ v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n c&oacute; cơ hội tiếp cận gi&aacute;o dục tốt hơn. Đ&acirc;y l&agrave; nền tảng cho việc đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực c&oacute; chất lượng cho địa phương trong tương lai&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;