Quận 7: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y ph&aacute;p luật, Chi đo&agrave;n Bảo hiểm x&atilde; hội Quận 7 được sự chỉ đạo của Cấp ủy đơn vị v&agrave; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị đối thoại với c&aacute;c doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận về Luật Bảo hiểm x&atilde; hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...Đồng thời ph&aacute;t t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền cho c&aacute;c đối tượng tham dự.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hộ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">i nghị đ&atilde; nhấn mạnh đến những điểm mới của Luật BHYT, BHXH sửa đổi năm 2014, Luật Việc l&agrave;m với mục đ&iacute;ch để c&aacute;c doanh nghiệp hiểu r&otilde; hơn tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ của m&igrave;nh đối với người lao động trong việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Những c&acirc;u hỏi về chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của c&aacute;c đơn vị gửi l&ecirc;n được trả lời cụ thể, chi tiết tại Hội trường.<br /> Đặc biệt, với tinh thần l&agrave;m việc thẳng thắn, cởi mở, đại diện c&aacute;c đơn vị sử dụng lao động đ&atilde; b&agrave;y tỏ những t&acirc;m tư, nguyện vọng, những thuận lợi cũng như những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện đ&oacute;ng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động tại đơn vị m&igrave;nh. Mặc d&ugrave; vẫn c&oacute; &yacute; kiến cho rằng thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh về BHXH, BHYT c&ograve;n rườm r&agrave; do ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; nhiều thay đổi song hầu hết c&aacute;c đơn vị đ&atilde; nhận được rất nhiều sự gi&uacute;p đỡ từ ph&iacute;a cơ quan BHXH từ việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ đến việc giải quyết chế độ cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu tại đơn vị. C&aacute;c đơn vị cũng b&agrave;y tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự th&ocirc;ng cảm v&agrave; gi&uacute;p đỡ từ ph&iacute;a cơ quan BHXH để đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ đối với người lao động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31591/4cfdc29c3a7bda25836a.jpg" style="height:675px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31591/0f133164c98329dd7092.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31591/44e1e8ab104cf012a95d.jpg" style="height:675px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;