Khí thế tuổi trẻ cùng những bản hùng ca cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 27/10, tại Khu di t&iacute;ch D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968, x&atilde; Vĩnh Lộc A, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; diễn ra đ&ecirc;m Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018. Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n đến tham gia.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/4.jpg" style="height:287px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM c&ugrave;ng Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; 18 đội thi tại cụm số 3.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm thi số 3 với sự g&oacute;p mặt của 18 đội đến từ nhiều đơn vị kh&aacute;c nhau, qua những tiết mục, phần tr&igrave;nh diễn h&agrave;o h&ugrave;ng, c&aacute;c đội đ&atilde; cống hiến cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n nơi đ&acirc;y một đ&ecirc;m li&ecirc;n hoan mang nhiều m&agrave;u sắc v&agrave; kh&iacute; thế về truyền thống c&aacute;ch mạng. C&oacute; thể kể đến một số tiết mục như: tốp ca &ldquo;tiến l&ecirc;n chiến sĩ đồng b&agrave;o&rdquo; qua phần thể hiện của Quận Đo&agrave;n 8, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ với li&ecirc;n kh&uacute;c ca m&uacute;a &ldquo;đất nước&rdquo;, ca kh&uacute;c &ldquo;Củ Chi đất lửa hoa hồng&rdquo; qua phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Huyện Đo&agrave;n Củ Chi hay đơn ca, m&uacute;a &ldquo;c&ugrave;ng h&agrave;nh qu&acirc;n giữa m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; đến từ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua phần biểu diễn của c&aacute;c đội, c&oacute; thể thấy rằng, c&aacute;c đơn vị kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute; trọng v&agrave;o nội dung, &yacute; nghĩa truyền tải của c&aacute;c ca kh&uacute;c tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng. M&agrave; từ c&aacute;ch d&agrave;n dựng đến h&igrave;nh thức thể hiện đều được đầu tư rất c&ocirc;ng phu, đ&oacute; l&agrave; sự s&aacute;ng tạo, tỉ mỉ trong c&aacute;c tiết mục biểu diễn. Đặc biệt, một số đội c&ograve;n t&aacute;i dựng lại khung cảnh oai h&ugrave;ng của những năm th&aacute;ng đấu tranh ki&ecirc;n cường của qu&acirc;n d&acirc;n ta ng&agrave;y ấy v&agrave; sử dụng s&acirc;n khấu h&oacute;a để tạo điểm nhấn trong phần thi&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Cao Kỳ Duy&ecirc;n &ndash; Cao đẳng Kinh tế TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i tham gia li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n tuyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, cảm x&uacute;c thật đặc biệt v&agrave; linh thi&ecirc;ng lắm. T&ocirc;i thấy d&ograve;ng nhạc c&aacute;ch mạng c&oacute; sự h&ugrave;ng hồn, kh&iacute; thế v&agrave; kh&aacute;c hẳn với c&aacute;c d&ograve;ng nhạc trẻ hay trữ t&igrave;nh. Khi đứng thể hiện ca kh&uacute;c, t&ocirc;i cảm nhận được nhịp đập vang l&ecirc;n từ tr&aacute;i tim v&agrave; truyền tải đến tất cả mọi người xung quanh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Xem c&aacute;c đội biểu diễn, t&ocirc;i cảm thấy rất h&atilde;nh diện về những chiến t&iacute;ch lịch sử m&agrave; &ocirc;ng cha ta đ&atilde; gầy dựng n&ecirc;n. T&ocirc;i cảm nhận, d&ograve;ng nhạc về truyền thống c&aacute;ch mạng kh&ocirc;ng chỉ đi s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng người một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, m&agrave; c&ograve;n mang đến nhiều cảm x&uacute;c đặc biệt kh&aacute;c&rdquo;, chị Huỳnh Thị Yến Linh, ngụ huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 320 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018). Qua đ&oacute; nhằm t&igrave;m kiếm c&aacute;c đội, nh&oacute;m, giọng ca thể hiện xuất sắc những ca kh&uacute;c truyền thống c&aacute;ch mạng, nổi bật được kh&iacute; thế tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh v&ograve;ng sơ khảo cụm th&igrave; số 3:</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/1.jpg" style="height:319px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/5.jpg" style="height:315px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/2.jpg" style="height:248px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/3.jpg" style="height:288px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;