Quận Thủ Đức Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Linh Trung

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 24/10/2018 tại trường THPT Linh Trung, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Linh Trung v&agrave; ra mắt Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;m thời.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Ngọc &ndash; UVTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Mơ &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang sinh hoạt tại Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31551/af7f19656fbf8fe1d6ae.jpg" style="height:497px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Lễ ra mắt, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố, trao Quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n trường v&agrave; chuẩn y Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời gồm 05 đồng ch&iacute;, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;m thời thực hiện từ nay cho tới khi tổ chức Đại hội Đo&agrave;n v&agrave; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Mơ &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu v&agrave; giao nhiệm vụ cho Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Đo&agrave;n trường hoạt động nhằm n&acirc;ng dần chất lượng v&agrave; số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian tới&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sức trẻ, đầy nhiệt huyết của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trường THPT Linh Trung, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng mong rằng &ldquo;C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của trường THPT Linh Trung sẽ t&iacute;ch cực tham gia v&agrave; tổ chức nhiều hoạt động phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi, để g&oacute;p phần đưa hoạt động của trường ng&agrave;y một ph&aacute;t triển đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Chi bộ nh&agrave; trường đ&atilde; giao ph&oacute; &hellip;&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;