Quận Thủ Đức Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Linh Trung

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 24/10/2018 tại trường THPT Linh Trung, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Linh Trung v&agrave; ra mắt Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;m thời.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Ngọc &ndash; UVTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Mơ &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang sinh hoạt tại Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31551/af7f19656fbf8fe1d6ae.jpg" style="height:497px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Lễ ra mắt, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố, trao Quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n trường v&agrave; chuẩn y Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời gồm 05 đồng ch&iacute;, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;m thời thực hiện từ nay cho tới khi tổ chức Đại hội Đo&agrave;n v&agrave; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Mơ &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu v&agrave; giao nhiệm vụ cho Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Đo&agrave;n trường hoạt động nhằm n&acirc;ng dần chất lượng v&agrave; số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời gian tới&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sức trẻ, đầy nhiệt huyết của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trường THPT Linh Trung, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng mong rằng &ldquo;C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của trường THPT Linh Trung sẽ t&iacute;ch cực tham gia v&agrave; tổ chức nhiều hoạt động phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi, để g&oacute;p phần đưa hoạt động của trường ng&agrave;y một ph&aacute;t triển đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Chi bộ nh&agrave; trường đ&atilde; giao ph&oacute; &hellip;&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;