Củ Chi: Chung kết hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 21/10/2018, Huyện Đo&agrave;n Củ Chi đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng chung kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu Nhi huyện Củ Chi.</strong></p> <p>Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đun - Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy, đồng ch&iacute; Trần Thị Hồng Thấm - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Huyện Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Th&ugrave;y - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n v&agrave; 9 th&iacute; sinh xuất sắc được chọn từ 200 th&iacute; sinh của v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 c&ugrave;ng 150 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự v&agrave; cổ vũ cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</p> <p>Trong hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 3 phần thi: phần thi &ldquo;khởi động&rdquo; với nội dung thực hiện 01 đoạn clip d&agrave;i kh&ocirc;ng qu&aacute; 90 gi&acirc;y để giới thiệu về bản th&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh l&agrave; thế mạnh v&agrave; đặc sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; phần thi &ldquo;Vượt thử th&aacute;ch&rdquo; c&aacute;c th&iacute; sinh bấm chu&ocirc;ng trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, sự kiện, phong tr&agrave;o nổi bật của Đo&agrave;n; phần thi &ldquo;Bứt ph&aacute;&rdquo; giải quyết t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoạt động thiếu nhi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08248%20(1).JPG" /></p> <p>Hội thi đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Thị Thu H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền thanh huyện, giải nh&igrave; cho th&iacute; sinh Vũ Thị H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n trường Tiểu học Phạm Văn Cội v&agrave; giải ba cho th&iacute; sinh Nguyễn Huỳnh Như - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ấp 1, x&atilde; Phước Vĩnh An đồng thời trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc tại hội thi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08258%20(2).JPG" style="height:675px; width:1200px" /></p> <p>Hội thi &ldquo;B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; huyện Củ Chi năm 2018 đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 15/9/2018 đến ng&agrave;y 21/10/2018 với 3 v&ograve;ng thi: v&ograve;ng loại, v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; v&ograve;ng chung kết. Ri&ecirc;ng tại v&ograve;ng b&aacute;n kết, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy c&ocirc;ng nhận &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 cho 26 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho đội ngũ b&iacute; thư Chi đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; trau dồi kiến thức, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: right;">THU H&Agrave;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;