Đông đảo đoàn viên, thanh niên kỷ niệm 104 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 20/10, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng (390 Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh) tổ chức hoạt động&nbsp;kỷ niệm 104 năm ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng (20/10/1914 &ndash; 20/10/2018) &ndash; người đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0032.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của trường đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm trước tượng đ&agrave;i đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng d&acirc;ng hoa nh&acirc;n ng&agrave;y sinh của đồng ch&iacute;. Đến tham dự lễ kỷ niệm c&oacute; C&ocirc; Đinh Hồng Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường. Buổi lễ kỷ niệm đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng nhất, tri &acirc;n đến người đo&agrave;n vi&ecirc;n cộng sản đầu ti&ecirc;n của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng t&ecirc;n thật l&agrave; L&ecirc; Văn Trọng, qu&ecirc; ở H&agrave; Tỉnh, anh sinh ra tại l&agrave;ng Bản May, tỉnh Nakhon &ndash; Th&aacute;i Lan, trong một gia đ&igrave;nh Việt kiều y&ecirc;u nước. Sinh thời đồng ch&iacute; được sang Trung Quốc học tập v&agrave; hoạt động trong Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n. Năm 1929, L&yacute; Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; l&agrave;m li&ecirc;n lạc cho Xứ ủy Nam K&igrave; với Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931, trước khi bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p tử h&igrave;nh, anh đ&atilde; dỏng dạc n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i chưa đến tuổi th&agrave;nh ni&ecirc;n thật, nhưng t&ocirc;i đủ tr&iacute; kh&ocirc;n để hiểu rằng con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ c&oacute; thể l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng v&agrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;. Ng&agrave;y nay, để tưởng nhớ đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng, tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhiều con đường mang t&ecirc;n anh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n trường Cao Đẳng L&yacute; Tự Trọng tổ chức Lễ Kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 493 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; trao quyết định đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; năm học 2017 &ndash; 2018 cho 12 đo&agrave;n vi&ecirc;n tiếp tục học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để ph&aacute;t triển Đảng. Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới L&ecirc; Thị Kim Hằng &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 1, khoa C&ocirc;ng nghệ Động lực tự h&agrave;o chia sẻ: &ldquo;<em>M&igrave;nh&nbsp;rất vui, vinh hạnh khi được v&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; rất tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n trong ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng h&ocirc;m nay. L&yacute; do để m&igrave;nh&nbsp;muốn v&agrave;o Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; bởi m&igrave;nh th&iacute;ch hoạt động của Đo&agrave;n, m&igrave;nh năng động v&agrave; muốn đ&oacute;ng g&oacute;p sự nhiệt huyết cho Đo&agrave;n. M&igrave;nh&nbsp;sẽ cố gắng phấn đấu, nỗi lực, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, v&igrave; Đo&agrave;n vững mạnh&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0057.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh Lễ Kết nạp Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của trường s&ocirc;i nổi tham gia buổi Tọa đ&agrave;m &quot;L&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ L&yacute; Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tham luận về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn nhiệm vụ ch&iacute;nh trị h&agrave;ng đầu l&agrave; học tập. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tham luận cũng đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p nhầm n&acirc;ng cao l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n từ thực tiễn, trải nghiệm thực tế trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, cộng đồng, c&aacute;c hoạt động khoa học c&ocirc;ng nghệ. Quản l&yacute; hơn 14000 học sinh sinh vi&ecirc;n học tập tại trường, c&ocirc; Đinh Hồng Minh &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường nhấn mạnh: &ldquo;<em>Học sinh, sinh vi&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng thể chờ đợi bất kỳ một ng&agrave;y n&agrave;o để tham gia v&agrave;o cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0, nếu kh&ocirc;ng c&aacute;c bạn sẽ đứng ngo&agrave;i sự ph&aacute;t triển to&agrave;n cầu. V&igrave; thế học sinh sinh vi&ecirc;n cần trang bị kiến thức để bước v&agrave;o tiếp cận nền c&ocirc;ng nghiệp 4.0&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0137.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;