Những sáng kiến vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo anh Vương Vũ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco, thực hiện chủ đề năm &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, thanh ni&ecirc;n Sawaco nhận được sự quan t&acirc;m của Đảng ủy, l&atilde;nh đạo đơn vị n&ecirc;n c&aacute;c s&aacute;ng kiến, cải tiến được đầu tư v&agrave; ph&aacute;t huy mạnh mẽ.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31523/xhh-9d_pzsx.jpg" style="height:321px; width:570px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>3 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Sawaco&nbsp; nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2018</em></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TPHCM (15-10-1982 - 15-10-2018), Th&agrave;nh đo&agrave;n TNCS TPHCM đ&atilde; tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11, năm 2018, cho 32 gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh; đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TPHCM. Trong đ&oacute; c&oacute; 3 gương mặt ti&ecirc;u biểu của Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Sawaco).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">3 gương mặt thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Sawaco được vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11 - năm 2018, gồm: anh Phan Trường Ph&aacute;t v&agrave; anh Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Trung đang l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty cổ phần Cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n; anh Nguyễn Đức Duy, Đội ph&oacute; Đội thi c&ocirc;ng tu bổ X&iacute; nghiệp Truyền dẫn nước sạch.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ được xướng danh tại giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2018, trước đ&oacute; anh Phan Trường Ph&aacute;t c&ograve;n vinh dự nhận giải thưởng mang t&ecirc;n người Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi v&agrave;o năm 2017. L&agrave;m tại bộ phận gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c với c&ocirc;ng việc thực tế tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường n&ecirc;n khi thấy c&oacute; g&igrave; bất cập, anh lại suy nghĩ c&aacute;c giải ph&aacute;p để khắc phục. Với s&aacute;ng kiến &ldquo;Thay thế thiết bị điều khiển bằng 2 pilot, timer gắn song song&rdquo;, anh Phan Trường Ph&aacute;t đ&atilde; gi&uacute;p đơn vị tiết kiệm 12,6 tỷ đồng. Cụ thể với giải ph&aacute;p n&agrave;y, khi vận h&agrave;nh DMA chỉ cần thao t&aacute;c tr&ecirc;n tủ t&iacute;n hiệu m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải mở hầm van giảm &aacute;p; đồng thời, việc d&ugrave;ng 2 bộ pilot v&agrave; timer gắn song song để thay thế thiết bị Regulo, Modulo đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng phải nhập khẩu thiết bị từ nước ngo&agrave;i với chi ph&iacute; cao m&agrave; khi bị hư hỏng lại kh&ocirc;ng thể sửa chữa. Ngo&agrave;i ra, giải ph&aacute;p đ&atilde; g&oacute;p phần hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước tại đơn vị cũng như giảm thời gian vận h&agrave;nh, sửa chữa. Nếu trước đ&acirc;y phải mất v&agrave;i giờ để sửa chữa th&igrave; với giải ph&aacute;p mới chỉ cần thực hiện trong 10 - 15 ph&uacute;t. Điều quan trọng hơn hết l&agrave; hạn chế được rủi ro cho người vận h&agrave;nh cũng như người tham gia giao th&ocirc;ng so với khi chưa &aacute;p dụng giải ph&aacute;p.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n s&aacute;ng kiến của anh Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Trung đ&atilde; gi&uacute;p x&acirc;y dựng phần mềm &ldquo;Quản l&yacute; hồ sơ - chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo; ph&ugrave; hợp với hoạt động từng ph&ograve;ng ban chức năng của đơn vị. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu, lưu trữ, truy xuất dữ liệu, b&aacute;o c&aacute;o cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n kết dữ liệu, lập c&aacute;c phiếu thi c&ocirc;ng tu bổ, thay đồng hồ nước v&agrave; lưu trữ ho&agrave;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c thay đồng hồ nước. S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng so với việc thu&ecirc; c&ocirc;ng ty b&ecirc;n ngo&agrave;i thực hiện. S&aacute;ng kiến kh&ocirc;ng chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, phần mềm c&ograve;n gi&uacute;p người sử dụng tiết kiệm thời gian thao t&aacute;c nhập liệu, truy xuất dữ liệu hoặc thực hiện b&aacute;o c&aacute;o. Đồng thời, đ&acirc;y c&ograve;n được xem l&agrave; giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, gi&uacute;p mang lại sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch tốt nhất.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Một s&aacute;ng kiến kh&aacute;c mang đậm dấu ấn của người thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ng&agrave;nh cấp nước ch&iacute;nh l&agrave; s&aacute;ng kiến &ldquo;Cải tiến bộ lưỡi khoan ống trong c&ocirc;ng t&aacute;c khoan cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước&rdquo; của anh Nguyễn Đức Duy, X&iacute; nghiệp Truyền dẫn nước sạch. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n t&iacute;ch cực, đồng thời giữ chức vụ Ph&oacute; Đội trưởng Đội thi c&ocirc;ng tu bổ, hơn ai hết, anh Duy hiểu r&otilde; c&ocirc;ng t&aacute;c cấp nước an to&agrave;n l&agrave; quan trọng h&agrave;ng đầu của x&iacute; nghiệp. C&aacute;c tuyến ống do x&iacute; nghiệp quản l&yacute; hầu hết l&agrave; tuyến ống lớn n&ecirc;n việc xảy ra sự cố tuyến ống c&oacute; thể ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến cư d&acirc;n trong khu vực. Do đ&oacute;, y&ecirc;u cầu về sự kịp thời, hiệu quả của c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục sự cố l&agrave; quan trọng. Việc nhập lưỡi khoan từ nước ngo&agrave;i để sử dụng cho m&aacute;y khoan cắt &ldquo;T&rdquo; vừa tốn nhiều chi ph&iacute; vừa mất thời gian chờ đợi n&ecirc;n anh Duy đ&atilde; mạnh dạn đề xuất giải ph&aacute;p: Tận dụng lại c&aacute;c mẫu lưỡi khoan của m&aacute;y khoan cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước để gia c&ocirc;ng lại, c&oacute; cải tiến c&aacute;c lưỡi cắt, lưỡi khoan định t&acirc;m bằng vật liệu c&oacute; sẵn tại Việt Nam. Nhờ giải ph&aacute;p n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm hơn 28 triệu đồng cho một lần khoan cắt &ldquo;T&rdquo; tr&ecirc;n ống truyền dẫn; đồng thời, giảm thời gian lao động 1,5 giờ/lần khoan so với trước đ&acirc;y v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; đảm bảo t&iacute;nh kịp thời trong c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng khắc phục sự cố. Ngo&agrave;i ra, việc cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y gi&aacute;n đoạn cấp nước khi sửa chữa, khắc phục sự cố, gi&uacute;p giảm lượng nước s&uacute;c xả, g&oacute;p phần giảm tỷ lệ thất tho&aacute;t nước của x&iacute; nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của Sawaco n&oacute;i chung.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo anh Vương Vũ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco, thực hiện chủ đề năm &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, thanh ni&ecirc;n Sawaco nhận được sự quan t&acirc;m của Đảng ủy, l&atilde;nh đạo đơn vị n&ecirc;n c&aacute;c s&aacute;ng kiến, cải tiến được đầu tư v&agrave; ph&aacute;t huy mạnh mẽ. C&aacute;c &yacute; tưởng đều xuất ph&aacute;t từ c&ocirc;ng việc thực tế, bằng sự y&ecirc;u nghề, tr&aacute;ch nhiệm, bản lĩnh v&agrave; s&aacute;ng tạo, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c s&aacute;ng kiến s&aacute;ng tạo v&agrave; được triển khai rộng r&atilde;i tại đơn vị, mang lại hiệu quả cao. &ldquo;Những s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p, khi nhận được sự động vi&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường thuận lợi của l&atilde;nh đạo đơn vị sẽ l&agrave; động lực gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy hơn nữa sự s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh. Từ đ&oacute; mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi cho đơn vị v&agrave; người d&acirc;n&rdquo;, anh Vương Vũ b&agrave;y tỏ.</p> <p style="text-align: right;"><strong>TH&Aacute;I PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;