Những sáng kiến vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo anh Vương Vũ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco, thực hiện chủ đề năm &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, thanh ni&ecirc;n Sawaco nhận được sự quan t&acirc;m của Đảng ủy, l&atilde;nh đạo đơn vị n&ecirc;n c&aacute;c s&aacute;ng kiến, cải tiến được đầu tư v&agrave; ph&aacute;t huy mạnh mẽ.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31523/xhh-9d_pzsx.jpg" style="height:321px; width:570px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>3 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Sawaco&nbsp; nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2018</em></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TPHCM (15-10-1982 - 15-10-2018), Th&agrave;nh đo&agrave;n TNCS TPHCM đ&atilde; tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11, năm 2018, cho 32 gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh; đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TPHCM. Trong đ&oacute; c&oacute; 3 gương mặt ti&ecirc;u biểu của Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Sawaco).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">3 gương mặt thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Sawaco được vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11 - năm 2018, gồm: anh Phan Trường Ph&aacute;t v&agrave; anh Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Trung đang l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty cổ phần Cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n; anh Nguyễn Đức Duy, Đội ph&oacute; Đội thi c&ocirc;ng tu bổ X&iacute; nghiệp Truyền dẫn nước sạch.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ được xướng danh tại giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2018, trước đ&oacute; anh Phan Trường Ph&aacute;t c&ograve;n vinh dự nhận giải thưởng mang t&ecirc;n người Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi v&agrave;o năm 2017. L&agrave;m tại bộ phận gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c với c&ocirc;ng việc thực tế tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường n&ecirc;n khi thấy c&oacute; g&igrave; bất cập, anh lại suy nghĩ c&aacute;c giải ph&aacute;p để khắc phục. Với s&aacute;ng kiến &ldquo;Thay thế thiết bị điều khiển bằng 2 pilot, timer gắn song song&rdquo;, anh Phan Trường Ph&aacute;t đ&atilde; gi&uacute;p đơn vị tiết kiệm 12,6 tỷ đồng. Cụ thể với giải ph&aacute;p n&agrave;y, khi vận h&agrave;nh DMA chỉ cần thao t&aacute;c tr&ecirc;n tủ t&iacute;n hiệu m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải mở hầm van giảm &aacute;p; đồng thời, việc d&ugrave;ng 2 bộ pilot v&agrave; timer gắn song song để thay thế thiết bị Regulo, Modulo đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng phải nhập khẩu thiết bị từ nước ngo&agrave;i với chi ph&iacute; cao m&agrave; khi bị hư hỏng lại kh&ocirc;ng thể sửa chữa. Ngo&agrave;i ra, giải ph&aacute;p đ&atilde; g&oacute;p phần hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước tại đơn vị cũng như giảm thời gian vận h&agrave;nh, sửa chữa. Nếu trước đ&acirc;y phải mất v&agrave;i giờ để sửa chữa th&igrave; với giải ph&aacute;p mới chỉ cần thực hiện trong 10 - 15 ph&uacute;t. Điều quan trọng hơn hết l&agrave; hạn chế được rủi ro cho người vận h&agrave;nh cũng như người tham gia giao th&ocirc;ng so với khi chưa &aacute;p dụng giải ph&aacute;p.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n s&aacute;ng kiến của anh Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Trung đ&atilde; gi&uacute;p x&acirc;y dựng phần mềm &ldquo;Quản l&yacute; hồ sơ - chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo; ph&ugrave; hợp với hoạt động từng ph&ograve;ng ban chức năng của đơn vị. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu, lưu trữ, truy xuất dữ liệu, b&aacute;o c&aacute;o cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n kết dữ liệu, lập c&aacute;c phiếu thi c&ocirc;ng tu bổ, thay đồng hồ nước v&agrave; lưu trữ ho&agrave;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c thay đồng hồ nước. S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng so với việc thu&ecirc; c&ocirc;ng ty b&ecirc;n ngo&agrave;i thực hiện. S&aacute;ng kiến kh&ocirc;ng chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, phần mềm c&ograve;n gi&uacute;p người sử dụng tiết kiệm thời gian thao t&aacute;c nhập liệu, truy xuất dữ liệu hoặc thực hiện b&aacute;o c&aacute;o. Đồng thời, đ&acirc;y c&ograve;n được xem l&agrave; giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, gi&uacute;p mang lại sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch tốt nhất.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Một s&aacute;ng kiến kh&aacute;c mang đậm dấu ấn của người thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ng&agrave;nh cấp nước ch&iacute;nh l&agrave; s&aacute;ng kiến &ldquo;Cải tiến bộ lưỡi khoan ống trong c&ocirc;ng t&aacute;c khoan cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước&rdquo; của anh Nguyễn Đức Duy, X&iacute; nghiệp Truyền dẫn nước sạch. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n t&iacute;ch cực, đồng thời giữ chức vụ Ph&oacute; Đội trưởng Đội thi c&ocirc;ng tu bổ, hơn ai hết, anh Duy hiểu r&otilde; c&ocirc;ng t&aacute;c cấp nước an to&agrave;n l&agrave; quan trọng h&agrave;ng đầu của x&iacute; nghiệp. C&aacute;c tuyến ống do x&iacute; nghiệp quản l&yacute; hầu hết l&agrave; tuyến ống lớn n&ecirc;n việc xảy ra sự cố tuyến ống c&oacute; thể ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến cư d&acirc;n trong khu vực. Do đ&oacute;, y&ecirc;u cầu về sự kịp thời, hiệu quả của c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục sự cố l&agrave; quan trọng. Việc nhập lưỡi khoan từ nước ngo&agrave;i để sử dụng cho m&aacute;y khoan cắt &ldquo;T&rdquo; vừa tốn nhiều chi ph&iacute; vừa mất thời gian chờ đợi n&ecirc;n anh Duy đ&atilde; mạnh dạn đề xuất giải ph&aacute;p: Tận dụng lại c&aacute;c mẫu lưỡi khoan của m&aacute;y khoan cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước để gia c&ocirc;ng lại, c&oacute; cải tiến c&aacute;c lưỡi cắt, lưỡi khoan định t&acirc;m bằng vật liệu c&oacute; sẵn tại Việt Nam. Nhờ giải ph&aacute;p n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm hơn 28 triệu đồng cho một lần khoan cắt &ldquo;T&rdquo; tr&ecirc;n ống truyền dẫn; đồng thời, giảm thời gian lao động 1,5 giờ/lần khoan so với trước đ&acirc;y v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; đảm bảo t&iacute;nh kịp thời trong c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng khắc phục sự cố. Ngo&agrave;i ra, việc cắt &ldquo;T&rdquo; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y gi&aacute;n đoạn cấp nước khi sửa chữa, khắc phục sự cố, gi&uacute;p giảm lượng nước s&uacute;c xả, g&oacute;p phần giảm tỷ lệ thất tho&aacute;t nước của x&iacute; nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của Sawaco n&oacute;i chung.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo anh Vương Vũ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco, thực hiện chủ đề năm &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, thanh ni&ecirc;n Sawaco nhận được sự quan t&acirc;m của Đảng ủy, l&atilde;nh đạo đơn vị n&ecirc;n c&aacute;c s&aacute;ng kiến, cải tiến được đầu tư v&agrave; ph&aacute;t huy mạnh mẽ. C&aacute;c &yacute; tưởng đều xuất ph&aacute;t từ c&ocirc;ng việc thực tế, bằng sự y&ecirc;u nghề, tr&aacute;ch nhiệm, bản lĩnh v&agrave; s&aacute;ng tạo, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c s&aacute;ng kiến s&aacute;ng tạo v&agrave; được triển khai rộng r&atilde;i tại đơn vị, mang lại hiệu quả cao. &ldquo;Những s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p, khi nhận được sự động vi&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường thuận lợi của l&atilde;nh đạo đơn vị sẽ l&agrave; động lực gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy hơn nữa sự s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh. Từ đ&oacute; mang lại gi&aacute; trị l&agrave;m lợi cho đơn vị v&agrave; người d&acirc;n&rdquo;, anh Vương Vũ b&agrave;y tỏ.</p> <p style="text-align: right;"><strong>TH&Aacute;I PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;