Thành Đoàn chăm lo cho thanh niên công nhân lao động thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 16/10/2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đến thăm chi Đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ (số 46, đường Bờ S&ocirc;ng, Phường T&acirc;n Tạo A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n) v&agrave; đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại quận B&igrave;nh T&acirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31515/IMG_0018.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thăm hỏi chi đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ c&oacute; anh Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Nguyễn Thanh Hải &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Nguyễn Ph&uacute;c Sơn &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết chi đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ văn minh nghĩa t&igrave;nh trực thuộc Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Tạo A vừa mới th&agrave;nh lập, bước đầu hoạt động c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn do đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của chi Đo&agrave;n chủ yếu l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tại khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, sống xa qu&ecirc;, thời gian l&agrave;m việc chủ yếu trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, nh&agrave; xưởng. Thấu hiểu được t&acirc;m tư ấy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n động vi&ecirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; trong chi đo&agrave;n cố gắng ph&aacute;t huy thế mạnh của bản th&acirc;n, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động của chi Đo&agrave;n sao cho ph&ugrave; hợp với điều kiện sống v&agrave; l&agrave;m việc, đảm bảo an ninh trật tự khu nh&agrave; trọ. Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng 6 phần qu&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần chi Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố cũng đến thăm đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Rất bất ngờ trước tinh thần t&igrave;nh nguyện của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại đ&acirc;y. Từ khi ra mắt đội h&igrave;nh cuối th&aacute;ng 5/2018, đội h&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ &ocirc;n tập, phụ đạo kiến thức trong thời gian h&egrave; m&agrave; c&ograve;n tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c em trong giai đoạn v&agrave;o năm học mới. Học sinh tham gia lớp học t&igrave;nh nguyện chủ yếu l&agrave; con em gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&nbsp;con em c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp,&nbsp;khu vực quận huyện ngoại th&agrave;nh&nbsp;c&oacute; học lực trung b&igrave;nh, tinh thần vượt kh&oacute;. Lớp học c&oacute; nhiều tr&igrave;nh độ kh&aacute;c nhau từ lớp 1 đến lớp 9. Địa điểm học của c&aacute;c em rất thuận tiện v&agrave; gần nơi gia đ&igrave;nh c&aacute;c em trọ ở. Một bạn sinh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh chia sẻ: &ldquo;Nếu như kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện n&agrave;y th&igrave; em kh&ocirc;ng trở lại dạy học cho c&aacute;c em lần thứ hai như h&ocirc;m nay&rdquo;. Điều n&agrave;y cho thấy r&otilde; tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31515/IMG_0048.JPG" style="height:425px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n rất vui mừng khi nhận được tin lớp học của đội h&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh vẫn tiếp tục trong năm học mới. Anh Nguyễn Việt Quế Sơn nhắn nhủ: &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n rất quan t&acirc;m m&ocirc; h&igrave;nh lớp học t&igrave;nh nguyện n&agrave;y v&agrave; tin tưởng mong muốn lớp học sẽ được duy tr&igrave; để gi&uacute;p cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn y&ecirc;n t&acirc;m về việc học tập của con em m&igrave;nh&rdquo;. Kh&iacute;ch lệ t&igrave;nh thần c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của đội h&igrave;nh, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh 1 phần qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện k&egrave;m theo n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n an to&agrave;n hơn tr&ecirc;n đường đến lớp học t&igrave;nh nguyện, tiếp tục nu&ocirc;i con chữ cho c&aacute;c em học sinh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;