Thành Đoàn chăm lo cho thanh niên công nhân lao động thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 16/10/2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đến thăm chi Đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ (số 46, đường Bờ S&ocirc;ng, Phường T&acirc;n Tạo A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n) v&agrave; đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại quận B&igrave;nh T&acirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31515/IMG_0018.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thăm hỏi chi đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ c&oacute; anh Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Nguyễn Thanh Hải &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Nguyễn Ph&uacute;c Sơn &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết chi đo&agrave;n khu nh&agrave; trọ văn minh nghĩa t&igrave;nh trực thuộc Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Tạo A vừa mới th&agrave;nh lập, bước đầu hoạt động c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn do đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của chi Đo&agrave;n chủ yếu l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tại khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, sống xa qu&ecirc;, thời gian l&agrave;m việc chủ yếu trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, nh&agrave; xưởng. Thấu hiểu được t&acirc;m tư ấy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n động vi&ecirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; trong chi đo&agrave;n cố gắng ph&aacute;t huy thế mạnh của bản th&acirc;n, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động của chi Đo&agrave;n sao cho ph&ugrave; hợp với điều kiện sống v&agrave; l&agrave;m việc, đảm bảo an ninh trật tự khu nh&agrave; trọ. Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng 6 phần qu&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần chi Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố cũng đến thăm đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Rất bất ngờ trước tinh thần t&igrave;nh nguyện của sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Gia sư &aacute;o xanh tại đ&acirc;y. Từ khi ra mắt đội h&igrave;nh cuối th&aacute;ng 5/2018, đội h&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ &ocirc;n tập, phụ đạo kiến thức trong thời gian h&egrave; m&agrave; c&ograve;n tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c em trong giai đoạn v&agrave;o năm học mới. Học sinh tham gia lớp học t&igrave;nh nguyện chủ yếu l&agrave; con em gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&nbsp;con em c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp,&nbsp;khu vực quận huyện ngoại th&agrave;nh&nbsp;c&oacute; học lực trung b&igrave;nh, tinh thần vượt kh&oacute;. Lớp học c&oacute; nhiều tr&igrave;nh độ kh&aacute;c nhau từ lớp 1 đến lớp 9. Địa điểm học của c&aacute;c em rất thuận tiện v&agrave; gần nơi gia đ&igrave;nh c&aacute;c em trọ ở. Một bạn sinh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh chia sẻ: &ldquo;Nếu như kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện n&agrave;y th&igrave; em kh&ocirc;ng trở lại dạy học cho c&aacute;c em lần thứ hai như h&ocirc;m nay&rdquo;. Điều n&agrave;y cho thấy r&otilde; tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đội h&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31515/IMG_0048.JPG" style="height:425px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n rất vui mừng khi nhận được tin lớp học của đội h&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh vẫn tiếp tục trong năm học mới. Anh Nguyễn Việt Quế Sơn nhắn nhủ: &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n rất quan t&acirc;m m&ocirc; h&igrave;nh lớp học t&igrave;nh nguyện n&agrave;y v&agrave; tin tưởng mong muốn lớp học sẽ được duy tr&igrave; để gi&uacute;p cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn y&ecirc;n t&acirc;m về việc học tập của con em m&igrave;nh&rdquo;. Kh&iacute;ch lệ t&igrave;nh thần c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của đội h&igrave;nh, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh 1 phần qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện k&egrave;m theo n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n an to&agrave;n hơn tr&ecirc;n đường đến lớp học t&igrave;nh nguyện, tiếp tục nu&ocirc;i con chữ cho c&aacute;c em học sinh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;