Nhà Bè: Sôi động chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/9df09aea48d1a88ff1c0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Huyện; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n thuộc Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n, c&ugrave;ng hơn hơn 90 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối v&agrave; thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/934b6e4bbc705c2e0561.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau Lễ khai mạc, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối đ&atilde; bước v&agrave;o Ng&agrave;y cao điểm với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: tặng <strong>10 </strong>phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, <strong>10</strong> phần qu&agrave; cho thiếu nhi chăm ngoan vượt kh&oacute;; tổ chức sơn, sửa <strong>04</strong> căn nh&agrave; trọ cho thanh ni&ecirc;n tại Khu lưu tr&uacute;, tổng kinh ph&iacute; 15 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/fe426efbb3c0539e0ad1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/2286529c80a760f939b6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Trần Ho&agrave;ng Anh - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch huyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; đại diện Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n cho biết với đặc th&ugrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong Khối phần đ&ocirc;ng l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trẻ tại c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, do đ&oacute; b&ecirc;n cạnh việc đề ra c&aacute;c phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo ph&aacute;t huy được năng lực, tinh thần cống hiến, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Từng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Khối, t&ugrave;y vai tr&ograve;, nhiệm vụ của m&igrave;nh m&agrave; c&oacute; s&aacute;ng kiến, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; trong tham gia x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; anh em c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;