Đoàn HFIC: Tập huấn chuyên đề "Tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m sao để k&iacute;ch th&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo trong đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đưa những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo th&agrave;nh những sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho đơn vị, cho tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần x&acirc;y&nbsp;dựng đơn vị vững mạnh, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa&nbsp;t&igrave;nh, đ&oacute; lu&ocirc;n l&agrave; những trăn trở của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2018), Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, nhằm cung cấp c&aacute;c c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến thực hiện chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2018 &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n HFIC s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; c&aacute;c kiến thức cần thiết về Nghị quyết 54 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức, l&yacute; luận v&agrave; kỹ năng của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tạo m&ocirc;i trường, điều kiện để s&aacute;ng tạo v&agrave; biến những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo th&agrave;nh sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; gi&aacute; trị, s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuy&ecirc;n đề năm 2018 &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo v&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty, tập thể&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh, Ủy ban kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty, c&aacute;c bộ Đo&agrave;n chủ chốt v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; HFIC&nbsp;đ&atilde; được lắng nghe 02 chuy&ecirc;n đề bao gồm: chuy&ecirc;n đề &ldquo;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; triển khai thực hiện Cổng th&ocirc;ng tin &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; do đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m của Nghị quyết 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do đồng ch&iacute; Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy tr&igrave;nh b&agrave;y, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; c&ograve;n được chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m&nbsp;để thảo luận về c&aacute;c phương ph&aacute;p tạo m&ocirc;i trường khuyến kh&iacute;ch s&aacute;ng tạo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; tập thể Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HFIC, hy vọng rằng năm 2018 sẽ l&agrave; một năm với thật nhiều &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, nhiều sản phẩm, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực, phục vụ cho sự ph&aacute;t triển của đơn vị, của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31495/Tap huan chuyen de 2.JPG" style="height:338px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &quot;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; triển khai thực hiện Cổng th&ocirc;ng tin &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</span></em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31495/Tap huan chuyen de 4.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề&nbsp;&ldquo;C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m của Nghị quyết 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cho Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;