Xưởng giấy mới, nơi lưu giữ thanh xuân trên từng trang viết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Tại trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (Q.3)&nbsp;<em>Xưởng giấy mới&nbsp;</em>của CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n được c&aacute;c teen đ&oacute;n nhận nồng nhiệt bởi c&aacute;c ấn phẩm chất ph&aacute;t ngất của m&igrave;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Nơi l&iacute; tưởng để teen trải nghiệm c&ocirc;ng việc l&agrave;m b&aacute;o</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi chắp c&aacute;nh cho những bạn trẻ c&oacute; niềm say m&ecirc; với c&ocirc;ng việc ph&aacute;t thanh v&agrave; viết b&aacute;o. Trải qua nhiều năm hoạt động với 5 bạn thường trực: Ban Nội dung, Ban Truyền th&ocirc;ng, Ban thiết kế, Ban H&igrave;nh ảnh, Ban Ph&aacute;t thanh đều do c&aacute;c bạn học sinh đảm nhiệm vai tr&ograve; trưởng ban, CLB dần khẳng định m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c ấn phẩm chất lượng, thu h&uacute;t rất nhiều sự quan t&acirc;m của teen.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Xưởng giấy mới l&agrave; một ấn phẩm ti&ecirc;u biểu do CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; ph&aacute;t h&agrave;nh được đ&ocirc;ng đảo học sinh trường đ&oacute;n nhận nồng nhiệt sau mỗi lần ra mắt. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c ấn phẩm của m&igrave;nh CLB đ&atilde; bật m&iacute; về những điều th&uacute; vị dưới m&aacute;i trường m&agrave; c&aacute;c bạn đang theo học. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một mảnh đất để c&aacute;c teen thỏa sức thực hiện c&aacute;c chuy&ecirc;n mục như:&nbsp;<em>Nắng s&acirc;n trường</em>,<em>&nbsp;Cảm hứng sống</em>&nbsp;hay&nbsp;<em>Việc tử tế</em>,&hellip;</span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538984392_clb-ph-t-thanh---b-o-ch-.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i về cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, c&ocirc; n&agrave;ng Ng&ocirc; Hồng H&acirc;n (lớp 11A1, trưởng ban nội dung của CLB) chia sẻ: &ldquo;Nội san l&agrave; sản phẩm t&acirc;m đắc nhất của ch&uacute;ng m&igrave;nh, khi nội san được xuất bản l&agrave; l&uacute;c tụi m&igrave;nh cảm thấy hạnh ph&uacute;c v&igrave; đ&atilde; l&agrave;m được một ấn phẩm đặc biệt của thời học sinh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Dấu ấn&nbsp;<em>Xưởng giấy mới</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vừa qua, CLB đ&atilde; tr&igrave;nh l&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng ấn phẩm nội san đầu ti&ecirc;n trong năm học n&agrave;y của m&igrave;nh. Bật m&iacute; về &yacute; tưởng cho tập nội san lần n&agrave;y, bạn Trương Quỳnh Anh (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ: &ldquo;Ch&uacute;ng m&igrave;nh lấy &yacute; tưởng từ chủ đề lưu giữ thanh xu&acirc;n, CLB muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của c&aacute;c bạn học sinh để g&oacute;p phần t&ocirc; điểm th&ecirc;m những ng&agrave;y th&aacute;ng tuổi trẻ rực rỡ của c&aacute;c bạn&quot;. Sự trở lại lần n&agrave;y&nbsp;<em>Xưởng giấy mới</em>&nbsp;mang một diện mạo ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần cổ điển của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i việc cập nhật những sự kiện của trường, CLB c&ograve;n ghi lại những trải nghiệm của teen trong trường khi tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave; cho đến nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538984742_-n-ph-m-m-i-nh-t-c-a-x--ng-gi-y-m-i.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:16px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538985598_th-nh-vi-n-c-ng-ch--nhi-m-clb-ch-p-h-nh-c-ng--n-ph-m.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:16px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB b&ecirc;n ấn phẩm Xưởng giấy mới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mỗi lần CLB sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 50 bản trong nh&agrave; trường v&agrave; mỗi lớp sẽ được tặng một ấn phẩm. Kinh ph&iacute; để l&agrave;m ra nội san được nh&agrave; trường t&agrave;i trợ nhưng CLB sẽ li&ecirc;n hệ t&igrave;m xưởng in. Quỳnh Anh t&acirc;m sự: &ldquo;V&igrave; tụi m&igrave;nh chỉ in với số lượng nhỏ n&ecirc;n gặp kh&oacute; khăn về mặt gi&aacute; cả cũng như chất lượng in&quot;. Để n&acirc;ng cao kĩ năng, CLB thường xuy&ecirc;n mở c&aacute;c lớp tập huấn hay mời những anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n của b&aacute;o Mực T&iacute;m đến để chia sẻ kinh nghiệm l&agrave;m b&aacute;o với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; độc giả của<em>&nbsp;Xưởng giấy mới</em>, bạn Đo&agrave;n Vy Tr&uacute;c Giang (lớp 11D3) chia sẻ: &ldquo; Qua từng năm học, m&igrave;nh nhận thấy nội san c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng mới lạ về mặt nội dung v&agrave; sự đầu tư kĩ lưỡng. Nhờ&nbsp;<em>Xưởng giấy mới&nbsp;</em>của Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; m&agrave; m&igrave;nh biết th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin th&uacute; vị về trường học. Hi vọng CLB sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều ấn phẩm đặc sắc như thế trong tương lai&quot;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TUYẾT KIM</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Theo B&aacute;o Mực T&iacute;m</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;