Công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2015), Ng&agrave;y 12/10/2018 Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty C&ocirc; phần Dịch vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico) đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n bộ phận C&ocirc;ng ty Cổ phần &Ocirc; t&ocirc; T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n (ISUZU) với Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm 3 đồng ch&iacute; với tổng số Đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; 17 đồng ch&iacute;.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/49abc97d7542951ccc53.jpg" style="height:519px; width:640px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm đồng ch&iacute; V&otilde; Quyết Chiến - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (thứ 2 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh), đồng ch&iacute; Diệp Kim Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (đứng thứ 3 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh) v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Anh Dương - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n (đứng giữa ảnh).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/d395004cbc735c2d0562.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p style="text-align: center;">Tập thể Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng&nbsp;&nbsp;chụp ảnh chung với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Savico, Cấp ủy, Ban L&atilde;nh đạo đơn vị</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;