Công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2015), Ng&agrave;y 12/10/2018 Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty C&ocirc; phần Dịch vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico) đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n bộ phận C&ocirc;ng ty Cổ phần &Ocirc; t&ocirc; T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n (ISUZU) với Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm 3 đồng ch&iacute; với tổng số Đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; 17 đồng ch&iacute;.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/49abc97d7542951ccc53.jpg" style="height:519px; width:640px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm đồng ch&iacute; V&otilde; Quyết Chiến - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (thứ 2 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh), đồng ch&iacute; Diệp Kim Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (đứng thứ 3 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh) v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Anh Dương - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n (đứng giữa ảnh).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/d395004cbc735c2d0562.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p style="text-align: center;">Tập thể Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng&nbsp;&nbsp;chụp ảnh chung với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Savico, Cấp ủy, Ban L&atilde;nh đạo đơn vị</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;