TP. Hồ Chí Minh giành 01 giải Nhất và 02 giải Nhì Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H2.jpeg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ to&agrave;n quốc do Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Bộ Nội vụ v&agrave; Hội Tin học Việt Nam tổ chức đến nay l&agrave; lần thứ VI, diễn ra từ ng&agrave;y 5/10 đến ng&agrave;y 7/10/2018 tại Th&agrave;nh phố Tuy H&ograve;a, Tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay c&oacute; 169 th&iacute; sinh dự thi đến từ 36 tỉnh, th&agrave;nh phố v&agrave; 07 bộ, ban, ng&agrave;nh Trung ương. C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i trong 3 phần thi: Kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n, Kỹ năng tập thể v&agrave; thi Sản phẩm s&aacute;ng tạo. Trong đ&oacute;, khối cấp x&atilde; c&oacute; 39 th&iacute; sinh, khối cấp huyện c&oacute; 43 th&iacute; sinh, khối cấp tỉnh v&agrave; bộ, ng&agrave;nh Trung ương c&oacute; 66 th&iacute; sinh, khối tập thể c&oacute; 148 th&iacute; sinh v&agrave; khối S&aacute;ng tạo c&oacute; 29 th&iacute; sinh dự thi. Với 19 sản phẩm, khối &nbsp;S&aacute;ng tạo đ&atilde; xuất sắc được lựa chọn tham dự chung khảo Hội thi to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh gồm 06 th&iacute; sinh dự thi cả 3 phần thi. Sau 2 ng&agrave;y tranh t&agrave;i, đội tuyển TP. HCM đ&atilde; xuất sắc &ldquo;rinh&rdquo; về nhiều giải thưởng. Giải Nhất &ldquo;Kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; thuộc về đồng ch&iacute; Lương Tuấn Th&agrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận 10 với điểm số gần tuyệt đối 96/100.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H1.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Lương Tuấn Th&agrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận 10</span></em></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải Sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng c&oacute; đội tuyển n&agrave;o đạt giải Nhất. Giải Nh&igrave; Sản phẩm s&aacute;ng tạo được trao cho 3 nh&oacute;m t&aacute;c giả, trong đ&oacute; c&oacute; nh&oacute;m t&aacute;c giả Phan Nguyễn Tr&uacute;c Phương, Đặng L&ecirc; Tiến Hưng v&agrave; Bạch Văn Lắm &ndash; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM với sản phẩm &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; x&acirc;y dựng giải ph&aacute;p quản l&yacute; dữ liệu v&agrave; truy xuất th&ocirc;ng tin c&aacute;c căn cứ Th&agrave;nh đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H3.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển TP.HCM tham gia tranh t&agrave;i tại Hội thi&nbsp;Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ to&agrave;n quốc năm 2018</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 02 th&iacute; sinh Ng&ocirc; Quốc Anh - Ph&ograve;ng Kinh tế UBND Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Trần Duy Long - Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải TP.HCM thi kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n cũng được trao giấy chứng nhận tham gia tốt Hội thi. Tổng kết hội thi, đội tuyển TP.HCM tiếp tục về Nh&igrave; giải Đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ. Ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng đề &aacute;n, đề xuất giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh trong hoạt động của cơ quan nh&agrave; nước, tiến tới x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; ch&iacute;nh quyền điện tử, tạo sự minh bạch nhằm phục vụ người d&acirc;n tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH VĂN GOUL</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;