Quận 7: Tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Năm học 2017 - 2018 đ&atilde; tr&ocirc;i qua v&agrave; một năm học mới lại về với, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của triệu triệu c&aacute;c thế hệ học sinh lại n&ocirc; nức cắp s&aacute;ch đến trường, c&ugrave;ng gặp lại thầy c&ocirc; b&egrave; bạn v&agrave; c&ugrave;ng chuẩn bị h&agrave;nh trang cho một năm học mới. Trong năm học 2017 - 2018, c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực học tập kh&ocirc;ng ngừng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của Đội Thiếu Ni&ecirc;n Tiền Phong Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c Li&ecirc;n đội n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng được quan t&acirc;m, đầu tư v&agrave; n&acirc;ng chất hiệu quả.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những hoạt động trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7, đồng thời tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018; Hội đồng Đội Quận 7 đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2017 - 2018 v&agrave; triển khai kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm học 2018 - 2019 với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, Đồng ch&iacute; </span><strong>Nguyễn Ti&ecirc;u Th&ugrave;y Tr&acirc;m&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 7 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện được trong năm học 2017 &ndash; 2018, chỉ ra những mặt c&ocirc;ng t&aacute;c t&iacute;ch cực cũng như c&aacute;ch khắc phục những hạn chế c&ograve;n thiếu s&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 7 năm học 2017 &ndash; 2018 v&agrave; th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh dự thảo năm học 2018-2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng khen </span>Trung ương Đo&agrave;n​&nbsp;cho&nbsp;02 tập thể v&agrave; 01 c&aacute; nh&acirc;n;&nbsp;05 tập thể v&agrave; 02 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;được nhận bằng khen <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n; trao giấy khen Quận Đo&agrave;n cho 22 tập thể v&agrave; 22 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017- 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/15525bf16d898dd7d498.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/1e8ed323e55b05055c4a.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/bfb0760e4076a028f967.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;