Quận 7: Tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Năm học 2017 - 2018 đ&atilde; tr&ocirc;i qua v&agrave; một năm học mới lại về với, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của triệu triệu c&aacute;c thế hệ học sinh lại n&ocirc; nức cắp s&aacute;ch đến trường, c&ugrave;ng gặp lại thầy c&ocirc; b&egrave; bạn v&agrave; c&ugrave;ng chuẩn bị h&agrave;nh trang cho một năm học mới. Trong năm học 2017 - 2018, c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực học tập kh&ocirc;ng ngừng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của Đội Thiếu Ni&ecirc;n Tiền Phong Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c Li&ecirc;n đội n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng được quan t&acirc;m, đầu tư v&agrave; n&acirc;ng chất hiệu quả.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những hoạt động trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7, đồng thời tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018; Hội đồng Đội Quận 7 đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2017 - 2018 v&agrave; triển khai kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm học 2018 - 2019 với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, Đồng ch&iacute; </span><strong>Nguyễn Ti&ecirc;u Th&ugrave;y Tr&acirc;m&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 7 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện được trong năm học 2017 &ndash; 2018, chỉ ra những mặt c&ocirc;ng t&aacute;c t&iacute;ch cực cũng như c&aacute;ch khắc phục những hạn chế c&ograve;n thiếu s&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 7 năm học 2017 &ndash; 2018 v&agrave; th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh dự thảo năm học 2018-2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng khen </span>Trung ương Đo&agrave;n​&nbsp;cho&nbsp;02 tập thể v&agrave; 01 c&aacute; nh&acirc;n;&nbsp;05 tập thể v&agrave; 02 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;được nhận bằng khen <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n; trao giấy khen Quận Đo&agrave;n cho 22 tập thể v&agrave; 22 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017- 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/15525bf16d898dd7d498.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/1e8ed323e55b05055c4a.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31415/bfb0760e4076a028f967.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;