“Hành trình cùng bạn đến trường” năm 2018 đến với huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41992057_470560596783613_4678952748245319680_n.jpg" style="height:450px; width:530px" /></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Đ/c Huỳnh Ngọc Hồng, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy; Đ/c Đại &uacute;y Đinh Minh Vương, Đ/c Đại &uacute;y L&yacute; Thị Tr&uacute;c Vy, C&aacute;n bộ Đội Tuy&ecirc;n truyền &ndash; Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ - đường sắt &ndash; C&ocirc;ng an TP.HCM, Đ/c L&ecirc; Quang Nhường, Trưởng Ban c&ocirc;ng t&aacute;c bạn đọc B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Phan Thị B&iacute;ch Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c em học sinh trường Tiểu học B&ugrave;i Thanh Khiết.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/884061feb08950d70998.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">Qua đ&oacute;, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; c&oacute; một buổi sinh hoạt th&uacute; vị, vừa học vừa chơi với phần thi hỏi đ&aacute;p về luật giao th&ocirc;ng đường bộ, c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể, vui nhộn, hấp dẫn, qua đ&oacute;, c&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, hoạt n&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; lồng gh&eacute;p, trang bị những kiến thức v&agrave; kỹ năng cơ bản về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng để gi&uacute;p c&aacute;c học sinh vững bước mỗi khi c&ugrave;ng người th&acirc;n ham gia giao th&ocirc;ng, cũng như mang đến cho c&aacute;c em niềm vui, tinh thần phấn khởi để học tập thật tốt.</p> <p style="text-align:justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực học sinh th&agrave;nh phố hưởng ứng chủ đề năm ATGT 2018 &ldquo;ATGT cho trẻ em&rdquo;, đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng cho trẻ em.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41971916_470560366783636_4430889791009062912_n.jpg" style="height:450px; width:597px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại hoạt động, đại diện doanh nghiệp Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng cũng đ&atilde; trao 25 n&oacute;n bảo hiểm cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh của trường với hy vọng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n c&oacute; những &ldquo;h&agrave;nh tr&igrave;nh an to&agrave;n&rdquo;./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;