“Hành trình cùng bạn đến trường” năm 2018 đến với huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41992057_470560596783613_4678952748245319680_n.jpg" style="height:450px; width:530px" /></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Đ/c Huỳnh Ngọc Hồng, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy; Đ/c Đại &uacute;y Đinh Minh Vương, Đ/c Đại &uacute;y L&yacute; Thị Tr&uacute;c Vy, C&aacute;n bộ Đội Tuy&ecirc;n truyền &ndash; Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ - đường sắt &ndash; C&ocirc;ng an TP.HCM, Đ/c L&ecirc; Quang Nhường, Trưởng Ban c&ocirc;ng t&aacute;c bạn đọc B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Phan Thị B&iacute;ch Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c em học sinh trường Tiểu học B&ugrave;i Thanh Khiết.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/884061feb08950d70998.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">Qua đ&oacute;, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; c&oacute; một buổi sinh hoạt th&uacute; vị, vừa học vừa chơi với phần thi hỏi đ&aacute;p về luật giao th&ocirc;ng đường bộ, c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể, vui nhộn, hấp dẫn, qua đ&oacute;, c&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, hoạt n&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; lồng gh&eacute;p, trang bị những kiến thức v&agrave; kỹ năng cơ bản về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng để gi&uacute;p c&aacute;c học sinh vững bước mỗi khi c&ugrave;ng người th&acirc;n ham gia giao th&ocirc;ng, cũng như mang đến cho c&aacute;c em niềm vui, tinh thần phấn khởi để học tập thật tốt.</p> <p style="text-align:justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực học sinh th&agrave;nh phố hưởng ứng chủ đề năm ATGT 2018 &ldquo;ATGT cho trẻ em&rdquo;, đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng cho trẻ em.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41971916_470560366783636_4430889791009062912_n.jpg" style="height:450px; width:597px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại hoạt động, đại diện doanh nghiệp Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng cũng đ&atilde; trao 25 n&oacute;n bảo hiểm cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh của trường với hy vọng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n c&oacute; những &ldquo;h&agrave;nh tr&igrave;nh an to&agrave;n&rdquo;./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;