Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Người Cộng sản trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tối 27/8/2018, tại Cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y số 1, Đo&agrave;n Lực lượng TNXP tổ chức sinh hoạt, giao lưu giữa c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ Người Cộng sản trẻ qu&yacute; 3/2018.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Thành viên các câu lạc bộ tham gia thảo luận" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31351/20180827_184729.jpg" style="font-size:14px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gần 60 th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện 05 C&acirc;u lạc bộ &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; của c&aacute;c đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP đ&atilde; thảo luận chuy&ecirc;n đề &ldquo;X&acirc;y dựng t&aacute;c phong, phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; gắn với thực tiễn tại đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia thảo luận với nhiều &yacute; kiến g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ như: Gương mẫu từ việc chấp h&agrave;nh tốt nội quy đơn vị; cần x&acirc;y dựng kế hoạch c&ocirc;ng việc cụ thể, t&aacute;c phong l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, đo&agrave;n kết; r&egrave;n luyện sự b&igrave;nh tĩnh, biết lắng nghe v&agrave; học tập, đặc biệt l&agrave; lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của học vi&ecirc;n nhằm hỗ trợ tốt c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; học vi&ecirc;n;...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Phong, B&iacute; thư Đo&agrave;n Lực lượng đề nghị mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n cần c&oacute; h&agrave;nh động cụ thể đối với c&aacute;c &yacute; kiến thiết thực; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm, năng động, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ biết l&agrave;m, gần gủi - gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n, ham học hỏi, c&oacute; kỹ năng ph&ugrave; hợp; tăng cường nh&acirc;n rộng v&agrave; lan tỏa c&aacute;c tấm gương điển h&igrave;nh trong đơn vị...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R&rsquo;Lấp, tỉnh Đắk N&ocirc;ng; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa, chống dột v&agrave; lợp lại m&aacute;i t&ocirc;n nh&agrave; v&agrave; đến thăm, tặng qu&agrave; cho 02 hộ gia đ&igrave;nh người d&acirc;n tộc M&#39;n&ocirc;ng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Đắk RT&iacute;h, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk N&ocirc;ng. Tổng kinh ph&iacute; hơn 7 triệu đồng, do c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ Người Cộng sản trẻ của c&aacute;c đơn vị đ&oacute;ng g&oacute;p.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">NHƯ QUỲNH</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;