Anh Đào Trọng Tuấn - Công ty Dịch vụ Công ích Quận 10 "Gắn bó, trưởng thành từ Công tác Đoàn và các chiến dịch Tình nguyện Hè"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp x&uacute;c với &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đ&agrave;o Trọng Tuấn khi anh kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, song ngọn lửa thanh ni&ecirc;n trong anh vẫn bừng ch&aacute;y khi anh t&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i những suy nghĩ, những kỷ niệm về qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, những lần tham gia chiến dịch T&igrave;nh nguy&ecirc;n H&egrave; s&ocirc;i nổi v&agrave; những chuyến đi kết nối cộng đồng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31333/5.jpg" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Trọng Tuấn bắt đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ năm 2000, l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch từ năm 2008; từ năm 2010 đến năm 2014 anh l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch. Nhớ lại chặng đường gần 15 năm l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n của m&igrave;nh, anh Tuấn chia sẻ: chẳng những việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n kh&ocirc;ng g&acirc;y trở ngại cho thời gian lao động, học tập m&agrave; tr&aacute;i lại c&ograve;n gi&uacute;p anh bản lĩnh, trưởng th&agrave;nh hơn, n&acirc;ng cao khả năng tiếp cận v&agrave; giải quyết c&ocirc;ng việc; khơi dậy trong anh nhiệt huyết cống hiến, thực hiện nhiều c&aacute;c hoạt động thiện nguyện v&agrave; cho anh những người bạn tốt, những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh Tuấn kể, l&uacute;c l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch, anh đ&atilde; c&ugrave;ng với Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, Ban gi&aacute;m đốc tạo điều kiện để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chi đo&agrave;n thực hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n thiết thực như: tạo lập &quot;Vườn ươm thanh ni&ecirc;n&rdquo; để ươm c&aacute;c giống c&acirc;y l&aacute; m&agrave;u trồng tại c&aacute;c tiểu đảo, bồn c&acirc;y tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường; d&ugrave;ng động cơ xe m&aacute;y cũ chế m&aacute;y tời k&eacute;o d&acirc;y phục vụ việc nạo v&eacute;t cống r&atilde;nh tại c&aacute;c tuyến đường, hẻm nhỏ được thuận lợi; chế tạo Camera ph&ugrave; hợp để gi&uacute;p việc kiểm tra đường ống cống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được thực hiện hi&ecirc;u quả hơn; l&agrave;m đ&egrave;n t&iacute;n hiệu bằng điện tử lắp tr&ecirc;n c&aacute;c th&ugrave;ng r&aacute;c để c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh qu&eacute;t r&aacute;c v&agrave;o ban đ&ecirc;m thay v&igrave; đ&egrave;n dầu như trước&hellip; Những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả trong lao động, sản xuất, l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty h&agrave;ng trăm triệu đồng; đặc biệt l&agrave; đ&atilde; n&acirc;ng cao vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong cơ quan, đơn vị v&agrave; x&atilde; hội. Đồng thời, trong thời gian đ&oacute;, để giải quyết những kh&oacute; khăn về kinh ph&iacute; hoạt động Đo&agrave;n, anh đ&atilde; c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n tham mưu Cấp ủy, Ban gi&aacute;m đốc giao cho chi đo&agrave;n th&ecirc;m một số ca qu&eacute;t c&aacute;c tuyến đường, cho chi đo&agrave;n được tận dụng c&aacute;c phế liệu thu gom được v&agrave; c&aacute;c dụng cụ, vật dụng hỏng để b&aacute;n g&acirc;y quỹ cho c&aacute;c hoạt động của chi đo&agrave;n. Từ đ&oacute; chi đo&agrave;n c&oacute; điều kiện để tổ chức c&aacute;c hoạt động đầu tư c&oacute; chiều s&acirc;u hơn, c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo an sinh x&atilde; hội cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại chi đo&agrave;n cũng như chăm lo học bổng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được thực hiện xuy&ecirc;n suốt, hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi n&oacute;i về một trong những điều t&acirc;m đắc nhất trong thời gian l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, anh Tuấn chia sẻ: Những hoạt động t&igrave;nh nguyện H&egrave;, hoạt động t&igrave;nh nguyện x&atilde; hội đến với những v&ugrave;ng xa, v&ugrave;ng kh&oacute; khăn để thăm hỏi, động vi&ecirc;n, tặng qu&agrave;; c&ugrave;ng với người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực như sửa nh&agrave;, x&acirc;y cầu, đắp đường, tổ chức kh&aacute;m, tư vấn sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ&hellip; Tất cả những hoạt động đ&oacute; đ&atilde; để lại trong anh những kỷ niệm kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n trong cuộc đời, khơi dậy trong anh nhiệt huyết cống hiến, bồi dưỡng trong anh t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước v&agrave; đ&oacute; l&agrave; những kho b&aacute;u tuổi trẻ đi theo anh suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh cuộc đời. Để rồi ch&uacute;ng ta thấy một &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n&rdquo; hăng say trong c&ocirc;ng việc, nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hết l&ograve;ng v&igrave; thế hệ trẻ với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng được tuy&ecirc;n dương, học tập noi theo.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;