Saigon Co.op tổ chức Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, nhằm n&acirc;ng cao nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op tại cơ sở, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội trại tập huấn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cho gần 300 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong to&agrave;n hệ thống.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6309.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội trại diễn ra từ ng&agrave;y 13/8 đến ng&agrave;y 15/8/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; Khu du lịch Damb&rsquo;ri, L&acirc;m Đồng. Trong chương tr&igrave;nh tập huấn năm nay, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp được học tập, bồi dưỡng nhiều nội dung thiết thực, gắn liền với nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại cơ sở, gồm c&aacute;c nội dung như: chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng tư duy s&aacute;ng tạo&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;R&egrave;n luyện t&aacute;c phong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, ti&ecirc;n phong, gương mẫu, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; Chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6210.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c chuy&ecirc;n đề học tập, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op đ&atilde; t&iacute;ch cực v&agrave; hết m&igrave;nh v&agrave;o chương tr&igrave;nh Team building v&agrave; đ&ecirc;m Gala đặc sắc, mới mẻ, thu h&uacute;t với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi đ&oacute;, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đều t&iacute;ch lũy th&ecirc;m được cho bản th&acirc;n m&igrave;nh c&aacute;c kỹ năng cần thiết như kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, kỹ năng l&atilde;nh đạo v&agrave; điều h&agrave;nh, kỹ năng tư duy s&aacute;ng tạo, kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống&hellip;Đồng thời, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cả nước c&ograve;n c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường t&igrave;nh đo&agrave;n kết, hỗ trợ gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại đơn vị.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6866.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6801.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6663.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Cường &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Li&ecirc;n hiệp chia sẻ những t&igrave;nh cảm d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, cho m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op cũng như lời gởi gắm mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cần &ldquo;Sống hết l&ograve;ng &ndash; L&agrave;m hết sức &ndash; Chơi hết m&igrave;nh&rdquo; để lu&ocirc;n được đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u thương v&agrave; tr&acirc;n trọng.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6941.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Hội trại tập huấn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op để lại ấn tượng đẹp trong mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, giống như lời chia sẻ của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Co.opmart S&oacute;c Trăng: &ldquo;<em>Tham gia hội trại, điều l&agrave;m t&ocirc;i ấn tượng nhất l&agrave; những &aacute;nh mắt chăm ch&uacute; theo d&otilde;i v&agrave; lắng nghe khi m&agrave; từng người ph&aacute;t biểu v&agrave; tất cả mọi người ở đ&acirc;y đều thật xuất sắc, mỗi người đều r&uacute;t ra cho m&igrave;nh những kinh nghiệm v&agrave; &yacute; nghĩa rất ri&ecirc;ng. Bản th&acirc;n t&ocirc;i thấy sau chuyến đi thật &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch, hi vọng những ng&agrave;y tiếp theo sẽ đem lại nhiều điều th&uacute; vị hơn nữa&rdquo;. </em>Ch&uacute;c cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n của c&aacute;c đơn vị ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh, khẳng định được vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển bền vững của đơn vị.</p> <p style="text-align:right"><strong>TỐ NHƯ.</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là mong muốn của Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện trong suốt thời gian qua. Và là một trong 8 chương trình nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;