Hai công nhân trẻ Công ty Thoát nước đô thị được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nỗ lực hết m&igrave;nh để bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh của 2 chiến sỹ Kỹ nghỉ hồng - Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố trong buổi lễ kết nạp Đảng s&aacute;ng 8.8 tại Nh&agrave; m&aacute;y Xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng (H. B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31262/IMG_6726.JPG" style="height:467px; width:700px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em>Anh L&ecirc; Thanh Tuấn (thứ tư từ phải qua) v&agrave; anh Nguyễn Trung Th&agrave;nh (thứ năm từ tr&aacute;i qua)&nbsp;tại Lễ kết nạp Đảng​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tự h&agrave;o bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong lao động, sản xuất v&agrave; trong c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể, s&aacute;ng 8.8, Đảng bộ C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố đ&atilde; ra quyết định kết nạp hai đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam bao gồm: đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Trung Th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ kết nạp c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Hiệp Sỹ - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Huỳnh Minh Đắc - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Thắng - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty c&ugrave;ng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu trong c&ocirc;ng việc v&agrave; hoạt động, hai đồng ch&iacute; đ&atilde; vinh dự bước v&agrave;o đội ngũ của Đảng. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn (sinh năm 1989) sinh ra tại B&igrave;nh Phước, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp đồng thời l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n của&nbsp; X&iacute; nghiệp xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng. Anh đ&atilde; c&ocirc;ng t&aacute;c tại x&iacute; nghiệp được 6 năm v&agrave; đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c. Đặc biệt l&agrave; giải nhất trong cuộc thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng&rdquo; do C&ocirc;ng Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ cảm x&uacute;c khi được kết nạp Đảng, Thanh Tuấn chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả đạt được sau nhiều nỗ lực l&agrave;m việc v&agrave; l&agrave; động lực để m&igrave;nh tiếp tục cố gắng trong lao động sản xuất&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Trung Th&agrave;nh (sinh năm 1987), qu&ecirc; gốc H&agrave; Nội cũng c&oacute; nhiều nỗ lực trong 7 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại trạm bơm nước thải Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;. Anh l&agrave; kỹ sư c&ocirc;ng nghệ tự động. Gia đ&igrave;nh vốn c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng, bố mẹ anh đều đạt nhiều hu&acirc;n chương kh&aacute;ng chiến của Đảng, do đ&oacute;, khi được kết nạp Đảng, Nguyễn Trung Th&agrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&igrave; đ&atilde; tiếp bước được truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nỗ lực với tư c&aacute;ch mới</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để trở th&agrave;nh Đảng vi&ecirc;n mới, cả hai đồng ch&iacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực trong c&ocirc;ng việc m&agrave; c&ograve;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Thanh Tuấn chia sẻ, năm n&agrave;o đến m&ugrave;a hoạt động t&igrave;nh nguyện, Tuấn&nbsp;đều cố gắng tham gia c&aacute;c chiến dịch. Năm nay, với tư c&aacute;ch l&agrave; chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng,&nbsp; Thanh Tuấn v&agrave; cả Trung Th&agrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia nhiều hoạt động như: ph&aacute;t quang đường s&aacute;, khơi th&ocirc;ng k&ecirc;nh rạch, sơn vẽ nắp cống,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung Th&agrave;nh cho hay, mỗi hoạt động tuy nhỏ nhưng với anh đều c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao: &ldquo;M&igrave;nh chỉ m&atilde;i l&agrave;m việc theo chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng kh&ocirc;ng hẳn tốt. Khi tham gia c&aacute;c chiến dịch, m&igrave;nh gặp gỡ nhiều anh em, gi&uacute;p đỡ được nhiều b&agrave; con, g&oacute;p phần l&agrave;m th&agrave;nh phố th&ecirc;m sạch đẹp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nhiệm vụ&nbsp;l&agrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty xử l&iacute; nước thải, g&oacute;p phần l&agrave;m đẹp cho m&ocirc;i trường thảng phố, điều m&agrave; hai Đảng vi&ecirc;n n&agrave;y hi vọng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; l&agrave;m việc hết m&igrave;nh để x&acirc;y dựng n&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;Quan trọng hơn, cả hai đảng vi&ecirc;n trẻ mong muốn lan tỏa được th&ocirc;ng điệp tốt đẹp đến người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện. Để mỗi người d&acirc;n tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao &yacute; thức về bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc được kết nạp v&agrave;o Đảng ch&iacute;nh l&agrave; niềm tự h&agrave;o cũng l&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực để hai đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn v&agrave; Nguyễn Trung Th&agrave;nh tiếp tục nỗ lực trong c&ocirc;ng việc. Cả hai đảng vi&ecirc;n trẻ&nbsp;đều đang v&agrave; sẽ cố gắng để thực hiện tốt sứ mệnh của một Đảng vi&ecirc;n của C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31262/Anh%20Ngo%20Minh%20Hai%20tham%20quan%20nha%20may.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải c&ugrave;ng đo&agrave;n&nbsp;tham quan nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng &ndash; nơi hai chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng được kết nạp​</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;