Quận 9: Chiến sĩ Hành quân xanh vinh dự được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự dũng cảm, can đảm hi sinh bản th&acirc;n để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ đảm bảo an to&agrave;n cho người d&acirc;n cũng như hoạt động t&iacute;ch cực trong Chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Thiếu &uacute;y L&ecirc; Nam Hải đ&atilde; vinh dự được kết nạp Đảng v&agrave;o chiều 7/8 tại chi bộ phường Phước Long B, Quận 9.</span></span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Nam Hải ch&iacute;nh thức nhận nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tại C&ocirc;ng an khu phố 4, phường Phước Long B v&agrave;o th&aacute;ng 10/2017. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; lần hi sinh sự an to&agrave;n của bản th&acirc;n, đối mặt với tội phạm ma t&uacute;y đang cầm hung kh&iacute; nguy hiểm, khiến đồng ch&iacute; bị thương nặng v&agrave; phải d&ugrave;ng thuốc chống phơi nhiễm. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Hải đ&atilde; hoạt động t&iacute;ch cực trong chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, cụ thể l&agrave; tham gia tuy&ecirc;n truyền cho b&agrave; con người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n về kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, tham gia tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi xảy ra sự cố ch&aacute;y nổ, hướng dẫn thao t&aacute;c, sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31256/IMG_3950.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31256/IMG_3958.JPG" style="height:95%; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Nam Hải&nbsp;</span>c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật v&agrave; được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Huỳnh Thiện Ngon - B&iacute; thư chi bộ, Trưởng C&ocirc;ng an phường Phước Long B đ&aacute;nh gi&aacute;: &ldquo;Đồng ch&iacute; Hải đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật trong việc đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm, t&iacute;ch cực đương đầu với nguy hiểm. Điều đ&oacute; đ&atilde; được sự ghi nhận của cơ quan. D&ugrave; kinh nghiệm v&agrave; tuổi đời c&ograve;n &iacute;t, t&ocirc;i mong rằng đồng ch&iacute; Hải sẽ tiếp tục cố gắng, ph&aacute;t huy những g&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; đạt được cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh L&ecirc; Nam Hải trong tư thế trang nghi&ecirc;m đ&atilde; d&otilde;ng dạc đọc lời tuy&ecirc;n thệ dưới l&aacute; cờ vinh quang của d&acirc;n tộc v&agrave; của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến sĩ L&ecirc; Nam Hải chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy rất phấn khởi v&agrave; tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; động lực để t&ocirc;i phấn đấu trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c cũng như cống hiến nhiều hơn trong việc phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"> <p><strong>Dũng cảm...</strong></p> <p><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;ch đ&acirc;y 6 th&aacute;ng, khoảng 8 giờ s&aacute;ng 16-2 (M&ugrave;ng 1 Tết Mậu Tuất), trong l&uacute;c đang trong ca trực th&igrave; C&ocirc;ng an phường Phước Long B, quận 9 nhận được tin b&aacute;o của người d&acirc;n tại khu vực cầu cống đập Rạch Chiếc (c&ograve;n gọi l&agrave; cầu Nam L&yacute;, thuộc khu phố 6), c&oacute; một đối tượng &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; leo l&ecirc;n cầu đập cao khoảng 5m la h&eacute;t, tr&ecirc;n tay c&oacute; cầm dao Th&aacute;i Lan v&agrave; tự rạch v&agrave;o bụng g&acirc;y chảy m&aacute;u.&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y đầu năm mới lại nhận được tin n&oacute;ng, C&ocirc;ng an phường đ&atilde; cử ngay nh&oacute;m c&ocirc;ng t&aacute;c cấp tốc xuống hiện trường để giải quyết sự việc, nhằm tr&aacute;nh xảy ra chuyện đ&aacute;ng tiếc do kẻ nghiện ma t&uacute;y l&ecirc;n cơn, kh&oacute; lường hậu quả.Khi thấy c&ocirc;ng an, lập tức đối tượng l&agrave; T.T.A (tự L&yacute; Cai, ngụ khu phố 5, phường Phước Long B; từng c&oacute; tiền &aacute;n, tiền sự về tội &ldquo;trộm cắp t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; hiện l&agrave; đối tượng h&igrave;nh sự, c&oacute; dấu hiệu mua b&aacute;n ma t&uacute;y, sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y, đang được C&ocirc;ng an theo d&otilde;i) leo xuống đất v&agrave; cầm dao bỏ chạy.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Tr&ecirc;n đường đi, T.A c&ograve;n chụp lấy c&acirc;y dao chặt dừa của người b&aacute;n dừa ven đường rồi bất ngờ chui v&agrave;o một ph&ograve;ng trọ của người d&acirc;n nằm tr&ecirc;n đường 539 cố thủ. Mặc d&ugrave; trải qua nhiều giờ được c&aacute;c lực lượng vận động, khuy&ecirc;n nhủ nhưng T.A vẫn tỏ th&aacute;i độ hung hăng, l&ecirc;n cơn cầm dao ch&eacute;m, đập ph&aacute; hư hỏng nhiều t&agrave;i sản trong ph&ograve;ng. Chưa dừng lại ở đ&oacute;, kẻ &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; th&aacute;i độ đ&ograve;i x&ocirc;ng ra ch&eacute;m lực lượng c&ocirc;ng an.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Sự việc k&eacute;o d&agrave;i đến 11 giờ 30 trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y, g&acirc;y n&aacute;o loạn cả khu phố khiến người d&acirc;n hoang mang, tụ tập mỗi l&uacute;c c&agrave;ng đ&ocirc;ng g&acirc;y mất an ninh trật tự. Lực lượng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, cảnh s&aacute;t ma t&uacute;y C&ocirc;ng an quận 9 v&agrave; lực lượng cảnh s&aacute;t PCCC cũng đ&atilde; c&oacute; mặt để t&igrave;m c&aacute;ch khống chế đối tượng.&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px"><em>Đến khi ph&aacute;t hiện T.A. iếp tục l&ecirc;n g&aacute;c đập ph&aacute; đồ đạc, thiếu &uacute;y L&ecirc; Nam Hải (SN 1993, cảnh s&aacute;t khu vực của khu phố 4, phường Phước Long&nbsp;t&igrave;m c&aacute;ch lẻn v&agrave;o ph&iacute;a tr&ecirc;n để tiếp cận. Tuy nhi&ecirc;n, khi thấy anh Hải, T.A vung con dao chặt dừa ch&eacute;m tới tấp.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Với h&agrave;nh động của t&ecirc;n &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; l&agrave; rất nguy hiểm, hắn cầm dao bổ thẳng v&agrave;o đầu nhưng thiếu &uacute;y Hải đ&atilde; n&eacute; đ&ograve;n, đưa tay l&ecirc;n đỡ khiến con dao đi thẳng v&agrave;o b&agrave;n tay. Mặc d&ugrave; bị thượng, nhưng anh vẫn cố lao v&agrave;o khống chế kẻ hung hăng n&agrave;y v&agrave; được hai người d&acirc;n dũng cảm l&agrave; c&aacute;c anh Huỳnh Hữu T&iacute;n (SN 1973, nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ qu&aacute;n ăn Ba Con Cừu) v&agrave; Trần Văn Sớm (SN 1993, qu&ecirc; B&igrave;nh Phước) x&ocirc;ng v&agrave;o khống chế được đối tượng đưa về phường xử l&yacute;.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Ngay sau đ&oacute; anh Hải được đồng nghiệp đưa v&agrave;o bệnh viện cấp cứu, băng b&oacute; vết thương. B&aacute;c sĩ cho biết, anh bị đứt g&acirc;n duỗi, g&atilde;y xương đầu ng&oacute;n &uacute;t tr&aacute;i v&agrave; vết thương hở ng&oacute;n 4 tay tr&aacute;i khoảng 1cm n&ecirc;n phải tiến h&agrave;nh phẫu thuật. Do đối tượng nghiện ma t&uacute;y n&ecirc;n anh Hải đ&atilde; được uống thuốc phơi nhiễm HIV kịp thời để ph&ograve;ng ngừa.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Đ&oacute; l&agrave; một trong những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật trong việc đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm, t&iacute;ch cực đương đầu với nguy hiểm.&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; HUỆ MẪN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;