Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Chương tr&igrave;nh Giao lưu văn h&oacute;a trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia năm 2018 đ&atilde; diễn ratại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi 3 nước v&agrave; hơn 250 thiếu nhi đến từ c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31251/IMG_0248.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a 3 nước tại trại h&egrave; thiếu nhi l&agrave; một trong những hoạt động ch&iacute;nh của trại h&egrave; c&aacute;c năm. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để 3 nước tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc của mỗi nước. Gi&uacute;p cho c&aacute;c em thiếu nhi thưởng thức, t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a nghệ thuật nước bạn, th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; sự gắn kết t&igrave;nh bạn, t&igrave;nh hữu nghị 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia bằng lời ca, tiếng h&aacute;t, điệu m&uacute;a. Đặc biệt, những tiết mục văn nghệ n&agrave;y do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn trại sinh biểu diễn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương &ndash; B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; &ocirc;ng Chanpheng Sengmani &ndash; Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n CHDCND L&agrave;o; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. HCM; &ocirc;ng Prak Chitra &ndash; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc hợp t&aacute;c quốc tế của cựu thanh ni&ecirc;n, Bộ Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n v&agrave; thể thao, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi Vương quốc Campuchia; đồng ch&iacute; Soumaly Thamma Vong &ndash; Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. HCM c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo 3 nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a 3 nước, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. HCM nhấn mạnh: &ldquo;Quan hệ gắn kết anh em giữa 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh truyền thống tốt đẹp, 3 nước ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng chung d&ograve;ng chảy của s&ocirc;ng M&ecirc; K&ocirc;ng, c&ugrave;ng bắt nguồn chung từ nền văn minh l&uacute;a nước n&ecirc;n nền văn h&oacute;a của 3 nước c&oacute; n&eacute;t tương đồng. Từ đ&oacute; văn h&oacute;a sẽ l&agrave; sợi d&acirc;y kết nối chặt chẽ hơn nữa t&igrave;nh đo&agrave;n kết gắn b&oacute; keo sơn của 3 nước ch&uacute;ng ta&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời thăm hỏi ch&acirc;n t&igrave;nh đến tỉnh Attapeu, nơi vừa xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện v&agrave; tặng 2000 tập trắng, 50 triệu đồng đến thiếu nhi tỉnh Attapeu vượt qua kh&oacute; khăn hiện tại, chuẩn bị năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần thứ hai tham gia trại h&egrave; 3 nước Đ&ocirc;ng Dương, bạn Nguyễn Phương Thủy &ndash; đại biểu thiếu nhi Việt Nam chia sẻ: &ldquo;C&aacute;c bạn L&agrave;o v&agrave; Campuchia c&ograve;n chỉ em n&oacute;i tiếng của nước bạn, c&aacute;c điệu m&uacute;a. Em được thưởng thức v&agrave; học c&aacute;c điệu m&uacute;a của c&aacute;c bạn mặc d&ugrave; điệu m&uacute;a hơi kh&oacute;&rdquo;. Bạn Lay Somaly đến từ đo&agrave;n Campuchia h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;h&ocirc;m nay em rất vui, c&aacute;c tiết mục văn nghệ đều hay v&agrave; t&agrave;i năng, c&aacute;c bạn nữ nước L&agrave;o v&agrave; Việt Nam rất dễ thương&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&uacute;c h&aacute;t Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia Samaki trong đ&ecirc;m giao lưu văn h&oacute;a v&agrave; những ng&agrave;y tiếp theo của hội trại 3 nước sẽ tiếp tục được h&aacute;t vang. C&aacute;c em thiếu nhi sẽ c&oacute; dịp để trao đổi, giao lưu v&agrave; chia sẻ về văn h&oacute;a d&acirc;n tộc của nước m&igrave;nh. Trại h&egrave; tiếp tục l&agrave; m&ocirc;i trường gắn kết t&igrave;nh hữu nghị giữa Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;