Gắn kết qua những chuyến hành trình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan tại một số địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM. H&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan của 246 đại biểu thiếu nhi lần lượt trải qua c&aacute;c địa điểm như: t&ograve;a nh&agrave; Bitexco, bảo t&agrave;ng, trải nghiệm tuyến xe bu&yacute;t đường s&ocirc;ng, tham quan, vui chơi tại Vietopia v&agrave; Bảo t&agrave;ng tranh 3D Antirus. Ở mỗi địa điểm dừng ch&acirc;n, c&aacute;c em đ&atilde; được nghe giới thiệu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, văn h&oacute;a cũng như những gi&aacute; trị thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của đất nước Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri Sophannidest đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&agrave;m em cảm thấy lạ lẫm, n&oacute; rất vui v&agrave; thoải m&aacute;i. Em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn Việt Nam v&agrave; Campuchia, tham gia c&aacute;c trải nghiệm, em thấy m&igrave;nh chủ động v&agrave; tăng th&ecirc;m tinh thần đo&agrave;n kết với c&aacute;c bạn. Em th&iacute;ch nhất l&agrave; tham quan bảo t&agrave;ng v&igrave; em nhớ lời dạy của B&aacute;c Hồ phải biết đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thương v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;