Thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia thăm Địa đạo Củ Chi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 03/8, tiếp tục c&aacute;c hoạt động của trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, 200 đại biểu thiếu nhi đ&atilde; đến thăm Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi. Tại đ&acirc;y, thiếu nhi 3 nước được t&igrave;m hiểu về lịch sử huyện Củ Chi &ldquo;Đất Th&eacute;p Th&agrave;nh Đồng&rdquo;trong những năm 1966 &ndash; 1967 v&agrave; trải nghiệm chui hầm Địa đạo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t tại nh&agrave; kh&aacute;ch T78&nbsp;từ rất sớm, c&aacute;c đại biểu thiếu nhi l&ecirc;n xe di chuyển đến Địa đạo Củ Chi (x&atilde; Ph&uacute; Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), tất cả c&aacute;c bạn đều h&agrave;o hứng về chuyến đi đến thăm địa chỉ đỏ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31249/IMG_0121.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi h&agrave;o hứng trải&nbsp;nghiệm hầm địa đạo.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Địa điểm đầu ti&ecirc;n c&aacute;c bạn thiếu nhi đến thăm l&agrave; Đền Bến Dược, tại đ&acirc;y c&aacute;c đại biểu của trại h&egrave; tiến h&agrave;nh d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh cho c&ocirc;ng cuộc &ldquo;Đấu tranh v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi d&acirc;ng hương, to&agrave;n đo&agrave;n đến thăm v&agrave; trải nghiệm chui hầm địa đạo. Hầu hết c&aacute;c bạn thiếu nhi 3 nước đều c&oacute; thể tham gia chui hầm, một số bạn c&oacute; bệnh l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng tham gia trải nghiệm. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu được thưởng thức m&oacute;n &ldquo;củ m&igrave;&rdquo; m&agrave; ng&agrave;y xưa c&aacute;c chiến sĩ sống tại địa đạo thời kh&aacute;ng chiến đ&atilde; ăn. Chia sẻ sau khi lần đầu ti&ecirc;n chui hầm Địa đạo Củ Chi, bạn Khieu RaksmeyThearith &ndash; đại biểu thiếu nhi đến từ Campuchia cho biết: &ldquo;Em cảm thấy rất vui v&agrave; mong muốn được trải nghiệm một lần nữa. Khi chui địa đạo th&igrave; hơi kh&oacute; khăn bởi v&igrave; đường hầm nhỏ v&agrave; tối, nhưng m&agrave; em cảm thấy rất th&uacute; vị khi biết được tại đ&acirc;y c&oacute; một hệ thống đường hầm như thế n&agrave;y&rdquo;. C&aacute;c bạn nữ tham gia trải nghiệm chui hầm địa đạo c&oacute; một ch&uacute;t kh&ocirc;ng tự tin một ch&uacute;t, nhưng cuối c&ugrave;ng cũng ho&agrave;n th&agrave;nh được 40m đường hầm địa đạo. Bạn Keoudone đến từ đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi L&agrave;o chia sẻ cảm gi&aacute;c lần đầu ti&ecirc;n chui hầm: &ldquo;Em cảm thấy vui nhưng m&agrave; c&oacute; một ch&uacute;t sợ v&igrave; đường hầm kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; phải khom lưng để di chuyển. Mặc d&ugrave; hơi mệt, em vẫn cảm thấy th&uacute; vị khi tham gia trải nghiệm n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh việc chui hầm địa đạo, c&aacute;c bạn thiếu nhi 3 nước được nghe thuyết minh về lịch sử huyện Củ Chi trong những năm kh&aacute;ng chiến 1966 &ndash; 1967 v&agrave; được giới thiệu về m&ocirc; h&igrave;nh tổng quan địa đạo Củ Chi, c&aacute;c tầng của địa đạo v&agrave; cuộc sống của c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng dưới l&ograve;ng đất. &ldquo;Khi xem phim tư liệu, em cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; một nơi mang t&iacute;nh chất lịch sử của d&acirc;n tộc. Em c&agrave;ng hứng th&uacute; hơn nữa khi chui xuống địa đạo. L&uacute;c đầu em hơi sợ nhưng m&agrave; l&uacute;c sau em cảm thấy chuyến đi rất th&uacute; vị mặc d&ugrave; đường hầm hơi tối. C&oacute; chui hầm như vậy em mới thấy được c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng ng&agrave;y xưa thật t&agrave;i giỏi, c&aacute;c loại vũ kh&iacute;&nbsp; ở đ&acirc;y mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; mưu tr&iacute;. Sau chuyến đi Củ Chi n&agrave;y, em c&agrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch m&ocirc;n lịch sử hơn v&agrave; tự h&agrave;o về qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; con người Việt Nam&rdquo; &ndash; Bạn Nguyễn Trần Minh Thư thuộc đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi Việt Nam chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều th&uacute; vị trong chuyến thăm h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc trải nghiệm chui hầm địa đạo, t&igrave;m hiểu lịch sử kh&aacute;ng chiến tại Củ Chi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những khoảng khắc c&aacute;c bạn c&ugrave;ng h&aacute;t với nhau b&agrave;i h&aacute;t Việt Nam L&agrave;o Campuchia Samaki tr&ecirc;n đường di chuyển đến địa đạo, c&ugrave;ng ăn cơm trưa, c&ugrave;ng hướng dẫn cho nhau ng&ocirc;n ngữ nước m&igrave;nh, c&ugrave;ng m&uacute;a những b&agrave;i v&egrave;, c&acirc;u h&aacute;t vui, c&ugrave;ng trao cho nhau những c&aacute;i &ocirc;m v&agrave; những bức ảnh kỷ niệm được ghi lại. Trại h&egrave; năm nay sẽ tiếp tục l&agrave; sợi d&acirc;y tiếp nối truyền thống, thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh đo&agrave;n kết hữu nghị v&agrave; hướng tới tương lai tươi s&aacute;ng của 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia, giữ vững &ldquo;V&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;