Thiếu nhi Việt Nam – Lào - Campuchia cùng trải nghiệm hoạt động dã ngoại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ hoạt động của trại h&egrave; thiếu nhi Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Camphuchia năm 2018, 205 bạn thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; trải nghiệm th&uacute; vị c&agrave;o ngh&ecirc;u tại b&atilde;i biển Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, trong ng&agrave;y thứ 2 của trại h&egrave;, c&aacute;c bạn thiếu nhi đ&atilde; di chuyển về Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố - huyện Cần Giờ để tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi. Hơn 200 em nhỏ được chia th&agrave;nh 6 đội, mỗi đội hơn 30 người để thi đấu c&agrave;o ngh&ecirc;u. Đội n&agrave;o trong thời gian quy định d&agrave;nh được nhiều ngh&ecirc;u nhất sẽ gi&agrave;nh chiến thắng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31248/3 (4).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa số c&aacute;c em nhỏ đều h&agrave;o hứng, th&iacute;ch th&uacute; khi được tham gia hoạt động thực tế. Với dụng cụ c&oacute; sẵn, mỗi bạn thiếu nhi đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh một ngư d&acirc;n miệt m&agrave;i lao động. Kết quả, trong v&ograve;ng 20 ph&uacute;t, đội 2 với 5,5kg ngh&ecirc;u đ&atilde; d&agrave;nh chiến thắng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n được trải nghiệm tự m&igrave;nh nấu v&agrave; thưởng thức số ngh&ecirc;u đ&atilde; thu hoạch được.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Sao Thyralita (đại biểu đến từ Campuchia) cho hay: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu em tham gia c&agrave;o ngh&ecirc;u. Hoạt động n&agrave;y rất th&uacute; vị v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch dạ d&agrave;y của em. N&oacute; cũng gi&uacute;p em hiểu hơn về c&ocirc;ng việc của những cư d&acirc;n biển&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi kết th&uacute;c trải nghiệm c&agrave;o ngh&ecirc;u, đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng di chuyển về Trung t&acirc;m sinh hoạt D&atilde; ngoại để l&agrave;m thủ tục nhập trại. Thử th&aacute;ch nhập trại bao gồm đi cầu khỉ v&agrave; vượt chướng ngại vật th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;nh xe.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;