Thắt chặt tình đoàn kết giữa thiếu nhi 3 nước Đông Dương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia vừa c&oacute; chuyến tham quan tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, huyện Cần Giờ. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong trại h&egrave; thiếu nhi năm 2018, gi&uacute;p tăng tinh thần đo&agrave;n kết, hữu nghị v&agrave; tăng cường quan hệ hợp t&aacute;c giữa 3 nước Đ&ocirc;ng Dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giao lưu ở v&ugrave;ng đất ngoại th&agrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với huyện Cần Giờ, c&aacute;c bạn nhỏ đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngo&agrave;i trời v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những trải nghiệm mới mẻ như: x&uacute;c ngh&ecirc;u, đ&egrave; bể b&oacute;ng bay, chui b&aacute;nh xe&hellip; Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm, 205 em nhỏ được chia th&agrave;nh 6 đội v&agrave; bắt đầu tham gia c&aacute;c hoạt động. Đặc biệt, trải nghiệm c&agrave;o c&aacute;t bắt ngh&ecirc;u đ&atilde; thực sự để lại những dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n trong c&aacute;c bạn nhỏ, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn đến từ L&agrave;o v&agrave; Campuchia, c&oacute; những em đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được tham gia những tr&ograve; vừa &ldquo;độc&rdquo; vừa &ldquo;lạ&rdquo; như vậy. Kh&ocirc;ng kh&iacute; giao lưu dường như đ&atilde; th&ecirc;m phần rộn r&agrave;ng v&agrave; tươi vui, những tiếng cười, niềm hớn hở hiện r&otilde; tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt của c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31247/3 (3).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những tr&ograve; chơi vui nhộn, th&uacute; vị gắn kết t&igrave;nh bạn.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Thanh Tr&uacute;c &ndash; B&igrave;nh Phước chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&agrave; em được tham gia trại h&egrave; thiếu nhi, em thấy rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa. Qua c&aacute;c hoạt động, em biết th&ecirc;m nhiều điều &yacute; nghĩa, hy vọng lần sau em sẽ c&oacute; dịp được tham gia nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tất cả đều đến từ những quốc gia kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng chung ng&ocirc;n ngữ v&agrave; nền văn h&oacute;a. Nhưng tham gia trại h&egrave; năm 2018, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; thực sự h&ograve;a chung trong một m&aacute;i nh&agrave; với tinh thần đo&agrave;n kết, giao lưu v&agrave; học hỏi lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tdeu Banlleak Shy đến từ Campuchia b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c: &ldquo;Em thấy rất cảm động trước t&igrave;nh cảm v&agrave; sự đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh đến từ c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ ở Việt Nam. Trong c&aacute;c hoạt động, em th&iacute;ch nhất l&agrave; được chơi x&uacute;c ngh&ecirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c bạn, ở nh&agrave;, em chưa bao giờ được chơi hết. N&oacute; đ&ograve;i hỏi phải nhanh v&agrave; kết hợp tốt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&ecirc;m lửa trại kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, đ&ecirc;m lửa trại giữa c&aacute;c em thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; hết sức tươi vui v&agrave; s&ocirc;i nổi. Tại đ&ecirc;m lửa trại, c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; cơ hội được giao lưu v&agrave; gắn b&oacute; với nhau qua nhiều phần thi hấp dẫn m&agrave; Ban tổ chức đưa ra như: phần tự giới thiệu độc đ&aacute;o nhất, tr&igrave;nh diễn trang phục thời trang tự chế hay phần thi t&agrave;i năng&hellip; Tuy chỉ được tập với nhau trong khoảng thời gian 60 ph&uacute;t ngắn ngủi, nhưng c&aacute;c em nhỏ đ&atilde; ph&aacute;t huy hết tinh thần v&agrave; tạo ra một đ&ecirc;m giao lưu đầy dấu ấn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31247/6 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m giao lưu trại h&egrave; nhiều cảm x&uacute;c, kỷ niệm.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri Sophannidest đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&agrave;m em cảm thấy lạ lẫm, n&oacute; rất vui v&agrave; thoải m&aacute;i. Em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn Việt Nam v&agrave; Campuchia, tham gia c&aacute;c trải nghiệm, em thấy m&igrave;nh chủ động v&agrave; tăng th&ecirc;m tinh thần đo&agrave;n kết với c&aacute;c bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua những trải nghiệm vui chơi, c&aacute;c bạn thiếu nhi đ&atilde; biết y&ecirc;u thương v&agrave; gắn b&oacute; với nhau hơn. Những c&aacute;i bắt tay, kho&aacute;c vai đầy thiện cảm hay chỉ những c&acirc;u ch&agrave;o hỏi qua lại đ&atilde; kết nối v&agrave; vun đắp t&igrave;nh cảm hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;