Quận 10: Ngọn Lửa thanh niên luôn rực cháy của cựu "Thủ lĩnh thanh niên" Đoàn Minh Tuấn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đo&agrave;n Minh Tuấn - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Đảng ủy Khối&nbsp;Doanh nghiệp&nbsp;Quận 10,&nbsp;nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ.&nbsp;Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 10, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 10.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp x&uacute;c, thực hiện b&agrave;i viết với &ldquo;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đo&agrave;n Minh Tuấn khi anh kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, song ngọn lửa thanh ni&ecirc;n trong anh vẫn bừng ch&aacute;y khi anh t&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i những suy nghĩ của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31242/1932554_526916527443898_7952758229347991069_o.jpg" style="height:480px; width:320px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh được kết nạp Đo&agrave;n năm 1998 tại trường THCS Ho&agrave;ng Văn Thụ, anh tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh đầu ti&ecirc;n năm 2001 l&uacute;c c&ograve;n l&agrave; học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến. Từ năm 2004 đến năm 2016 anh tham gia nhiều hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; từng giữ nhiều vị tr&iacute; quan trọng như: B&iacute; Thư Đo&agrave;n Phường 12, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 10, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 10.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhớ lại chặng đường hơn 15 năm c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội, từ khi c&ograve;n l&agrave; cậu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến đến khi về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận Ủy Quận 10, anh Tuấn chia sẻ&nbsp;về khoảng thời gian chỉ đạo, điều h&agrave;nh, tổ chức c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh từ cấp Phường đến Quận:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; chỉ huy trưởng chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh phường 12, anh nghĩ lực lượng m&ugrave;a h&egrave; xanh tại khu phố, tại địa phương sẽ l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt xuy&ecirc;n suốt của m&igrave;nh khi bước v&agrave;o chiến dịch. Bởi v&igrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; lực lượng thường trực gần như 24/7 đối với c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần thiết v&agrave; cấp b&aacute;ch trong chiến dịch, ch&iacute;nh v&igrave; vậy anh đ&atilde; x&acirc;y dựng đội ngũ m&ugrave;a h&egrave; xanh tại địa phương từ lực lượng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại phường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;N&oacute;i &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; l&agrave;&nbsp;vậychứ thật sự đối tượng thanh ni&ecirc;n của t&ocirc;i tập hợp l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; được t&ocirc;i &ldquo;năn nĩ&rdquo;, &ldquo;dỗ ngon, dỗ ngọt&rdquo; bằng nhiều h&igrave;nh thức để c&aacute;c bạn hiểu được thế n&agrave;o l&agrave; t&igrave;nh nguyện, thế n&agrave;o l&agrave; gi&uacute;p đỡ mọi người tr&ecirc;n địa b&agrave;n của m&igrave;nh. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng hiểu được c&aacute;i &ldquo;cảnh&rdquo; đi dọn &ldquo;vệ sinh đường phố&rdquo;, &ldquo;cạo cột điện&rdquo;,&nbsp; &ldquo;đi đứng đường&rdquo; hay c&ograve;n gọi một c&aacute;i t&ecirc;n văn vẻ l&agrave; ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng,&hellip; đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n của một chiến sĩ&nbsp;M&ugrave;a h&egrave; xanh khi tham gia chiến dịch. Sau một thời gian t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng được một đội chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh tại phường với số lượng l&agrave; khoảng 30 bạn. Mặc d&ugrave; biết l&agrave; bị m&igrave;nh bị &ldquo;dụ&rdquo; nhưng c&aacute;c bạn vẫn vui vẻ, h&agrave;o hứng, v&agrave; rất &ldquo;sung&rdquo; trong c&aacute;c hoạt động của chiến dịch&quot; - Anh Tuấn chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi x&acirc;y dựng được đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện anh Tuấn mới nghĩ ngo&agrave;i c&aacute;c c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y như đ&atilde; kể ở tr&ecirc;n th&igrave; phải l&agrave;m g&igrave; th&ecirc;m g&igrave; nữa để c&oacute; thể tăng t&iacute;nh đo&agrave;n kết cũng như x&acirc;y dựng lực lượng của m&igrave;nh mạnh v&agrave; đ&ocirc;ng hơn? </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi họp với Ban Chỉ huy chiến dịch t&ocirc;i mới quyết định cứ mỗi một tuần sau khi hoạt động xong th&igrave; Ban Chỉ huy chiến dịch sẽ c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn tổ chức một buổi &ldquo;tổng kết&rdquo; nho nhỏ tại nh&agrave; của một bạn chiến sĩ n&agrave;o đ&oacute; hoặc ngay tại trụ sở c&aacute;c khu phố m&agrave; m&igrave;nh vừa tổ chức hoạt động. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; để đảm bảo cho c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển lực lượng cứ mỗi tối thứ 6 của tuần t&ocirc;i c&ugrave;ng Ban chỉ huy v&agrave; một số bạn chiến sĩ &ldquo;giỏi ăn n&oacute;i&rdquo; đi một v&ograve;ng c&aacute;c khu phố để tiếp tục &ldquo;dụ&rdquo; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c tham gia v&agrave;o chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về hoạt động của chiến dịch, anh Tuấn cho biết nnếu muốn thanh ni&ecirc;n của m&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia th&igrave; phải c&aacute;c hoạt động của chiến dịch phải mang t&iacute;nh &ldquo;bề nổi&rdquo; nhiều, phải tổ chức ngo&agrave;i trời, phải s&ocirc;i động, phải n&aacute;o nhiệt th&igrave; thanh ni&ecirc;n họ mới th&iacute;ch v&agrave; tham gia. Ch&iacute;nh v&igrave; thế trong thời gian anh tham gia chỉ huy chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c hoạt động t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức đều mang t&iacute;nh s&ocirc;i nổi, rộn r&agrave;ng v&agrave; n&aacute;o nhiệt như: diễu h&agrave;nh xe đạp hoa v&igrave; đường phố sạch đẹp, ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng tại tuyến đường L&ecirc; Hồng Phong (d&agrave;i 30m), tổ chức đ&ecirc;m thời trang từ vật dụng t&aacute;i chế cho c&aacute;c em thiếu nhi kh&oacute; khăn tại trường Ho&agrave;ng Diệu,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; rồi 4 tuần chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;cũng qua đi, nhưng lực lượng t&igrave;nh nguyện của anh vẫn c&ograve;n đ&oacute;, c&aacute;c bạn vẫn tiếp tục tham gia c&aacute;c hoạt động do Đo&agrave;n - Hội tổ chức v&agrave; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ đo&agrave;n sau n&agrave;y tiếp tục x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Hội của phường 12 quận 10.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năng nổ, tự tin, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c, nhưng đ&ocirc;i lần anh gặp phải thất bại v&igrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua mỗi &ldquo;sự cố&rdquo;, anh lại r&uacute;t những b&agrave;i học kinh nghiệm v&agrave; t&iacute;ch lũy được nhiều kiến thức cho bản th&acirc;n. Đối với anh, động lực quan trọng nhất l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết của tập thể. V&igrave; ch&iacute;nh sự đo&agrave;n kết sẽ gi&uacute;p bản th&acirc;n l&agrave;m được nhiều việc hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận Đo&agrave;n 10, điều kiện c&ocirc;ng việc &aacute;p lực hơn, đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh chuy&ecirc;n s&acirc;u hơn nhưng anh kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn v&agrave; t&igrave;m ra những phương ph&aacute;p ph&ugrave; hợp để điều h&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều t&ocirc;i ấn tượng nhất ở anh l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m việc &ldquo;Nhiệt huyết, năng động, s&aacute;ng tạo, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;