Quận 7 - Kết nạp Đảng cho học sinh THPT

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 24/7 Đảng Bộ Trường THPT Ng&ocirc; Quyền đ&atilde; kết nạp Đảng tại C&ocirc;n Đảo cho ba Học sinh l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của trường v&agrave;o Đảng Cộng Sản Việt Nam.&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em đ&atilde; đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền. Gồm&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">L&ecirc; Nguyễn Khương Duy l&agrave; h</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ọc sinh kh&aacute; giỏi 12 năm liền, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường 2 năm liền năm học 2015-2016,2016-2017, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận 2017-2018, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; 2 năm liền năm 2016-2017,2017-2018, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016 bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Bằng khen TW Đo&agrave;n B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016, Bằng Khen Tw Đo&agrave;n b&iacute; thư Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2016-2017, Bằng khen th&agrave;nh đo&agrave;n b&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2015-2016, Giấy khen gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đạt học sinh ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c nh&acirc;n hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 11 năm 2017, Bằng khen chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7 B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016. Em Trần Bạch Tố Uy&ecirc;n 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm 2017-2018, B&iacute; thư chi Đo&agrave;n lớp 2 năm liền k11,k12, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp Th&agrave;nh Phố 2 năm liền năm 2016-2017 v&agrave; 2017-2018, Tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu văn ho&aacute; nhật đ&oacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức năm 2017. Em Phan Thị Mỹ Ch&acirc;u 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm học 2017-2018 v&agrave; Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp th&agrave;nh phố 2 năm liền năm học 2016-2017,2017-2018.</span></p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1760.JPG" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1795.JPG" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;