Cần Giờ: Hội thi “Tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Kỷ&nbsp;ni&ecirc;̣m 71 năm Ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), kỷ niệm ng&agrave;y truyền thống C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (19/8/1945 &ndash; 19/8/2018) v&agrave; 12 năm Ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 &ndash; 19/8/2018). </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;c em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng, c&aacute;c em thiếu nhi đang sinh hoạt tại c&aacute;c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;c&acirc;u lạc bộ đội, nh&oacute;m&hellip; về &yacute; thức chấp h&agrave;nh luật giao th&ocirc;ng đường bộ, giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng, tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n, c&oacute; &yacute; nghĩa thiết thực. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với tất cả những &yacute; nghĩa đ&oacute;, ng&agrave;y 24/7/2018 Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ tổ chức&nbsp;Hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ&rdquo; năm 2018&rdquo; với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;. Với sự tham gia của 7 đội thi đến từ 7 x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội thi diễn ra gồm 03 phần: Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức, phần 2: Trả lời c&acirc;u hỏi biển b&aacute;o, sa h&igrave;nh; phần 3: Tiểu phẩm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau hơn 3 giờ diễn ra hội thi, với kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, cũng như cố gắng, nổ lực của c&aacute;c đội thi, hội thi T&igrave;m hiểu luật giao th&ocirc;ng đường bộ với chủ đề An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả, Đo&agrave;n thị trấn Cần Thạnh đ&atilde; đạt giải nhất của hội thi; Đo&agrave;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp đạt giải nh&igrave;, Đo&agrave;n x&atilde; Long H&ograve;a đạt giải Ba v&agrave; giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về đo&agrave;n x&atilde; L&yacute; Nhơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban tổ chức cũng đ&atilde; trao 3 giải thưởng c&aacute; nh&acirc;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hội thi gồm: Giải nhất thuộc về bạn Nguyễn Thị Yến Nhi - Đo&agrave;n Thị trấn Cần Thạnh, Giải nh&igrave; thuộc về bạn Nguyễn Thị Tr&uacute;c Lam - Đo&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Kh&aacute;nh v&agrave; bạn Đặng Thị Bảo Tr&acirc;m - Đo&agrave;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp đ&atilde; xuất sắc đạt giải ba của Hội thi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0655.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0657.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0647.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0591.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0506.JPG" style="width:600px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;