Quận 7: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Nhằm trang bị hệ thống kiến thức l&yacute; luận, nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n theo hướng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chuẩn h&oacute;a cho c&aacute;n bộ hiện nay.</strong> </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n năm 2018 với phần tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; chia sẻ s&ocirc;i nổi, nhiệt t&igrave;nh, đầy thuyết phục của B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Quốc Cao- UVBCH, Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thu h&uacute;t hơn 60 đồng ch&iacute; l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh 39 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n v&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31179/37995837_404164606772564_4043023517984227328_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong c&ugrave;ng ng&agrave;y, nhằm thực hiện Kế hoạch số 62/KH-ĐTN ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 6 năm 2018 của của Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n về triển khai đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận 7 năm 2018. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền, học tập 02 t&aacute;c phẩm &ldquo;N&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, qu&eacute;t sạch chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo;; đồng thời tổ chức học tập chuy&ecirc;n đề &quot;Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Qua buổi học tập, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu hơn về gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa của hai t&aacute;c phẩm kinh điển n&agrave;y mang lại trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ngo&agrave;i ra, qua chuy&ecirc;n đề Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc về việc tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; xem đ&acirc;y l&agrave; một mục ti&ecirc;u phấn đấu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thi đua cống hiến, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, ho&agrave;n th&agrave;nh bất cứ nhiệm vụ g&igrave; m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;