Quận 7: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Nhằm trang bị hệ thống kiến thức l&yacute; luận, nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n theo hướng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chuẩn h&oacute;a cho c&aacute;n bộ hiện nay.</strong> </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n năm 2018 với phần tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; chia sẻ s&ocirc;i nổi, nhiệt t&igrave;nh, đầy thuyết phục của B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Quốc Cao- UVBCH, Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thu h&uacute;t hơn 60 đồng ch&iacute; l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh 39 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n v&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31179/37995837_404164606772564_4043023517984227328_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong c&ugrave;ng ng&agrave;y, nhằm thực hiện Kế hoạch số 62/KH-ĐTN ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 6 năm 2018 của của Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n về triển khai đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận 7 năm 2018. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền, học tập 02 t&aacute;c phẩm &ldquo;N&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, qu&eacute;t sạch chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo;; đồng thời tổ chức học tập chuy&ecirc;n đề &quot;Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Qua buổi học tập, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu hơn về gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa của hai t&aacute;c phẩm kinh điển n&agrave;y mang lại trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ngo&agrave;i ra, qua chuy&ecirc;n đề Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc về việc tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; xem đ&acirc;y l&agrave; một mục ti&ecirc;u phấn đấu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thi đua cống hiến, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, ho&agrave;n th&agrave;nh bất cứ nhiệm vụ g&igrave; m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;